Denna nyhet är mer än 3 år gammal

2 november, 2016

Oansvarigt att gå vidare med ÖP2035

I måndags på kommunfullmäktige ställde jag fyra frågor till kommunstyrelsens ordförande om det starkt kritiserade förslaget till ny översiktsplan för Ängelholms kommun. Då KSO var sjuk sköts frågan på framtiden. Nu får jag dock via media svar om huruvida S och EP avser gå vidare. Tyvärr är svaret ja.

Det är problematiskt ur flera aspekter. Länsstyrelsen, kommunens egna tjänstemän och oppositionen har kritiserat förslaget. Det beror bland annat på att förslaget är för omfångsrikt och för svårt att ta till sig. Än allvarligare är dock att det inte anses ge vägledning i strategiska frågor gällande markanvändningen:

”Nuvarande handlingar för ÖP2035 kan inte anses uppfylla lagkraven för en översiktsplan enligt 3 kap. 1-2 §§ och 4-6 §§ PBL. Konsekvenserna blir att tillämpningen och tolkningen av översiktsplanen ÖP2035, och därmed genomförande, försvåras både vid kommunens och vid andra myndigheters prövningar.”

-Länsstyrelsen 2016-10-07

Vad riskerar då hända? Jo, i kommande arbete med detaljplaner kommer det råda osäkerhet kring vad kommunen egentligen vill i det aktuella området. Det kan leda till att länsstyrelsen slår ner på kommande detaljplaner, att potentiella investerare riskerar välja bort Ängelholm och att det angelägna bostadsbyggandet i Ängelholms kommun försvåras. Om länsstyrelsen varit så pass tydlig hittills och varnat för konsekvenserna av att anta nuvarande ÖP-förslag, varför skulle deras ställningstagande förändras i nästa skede av planeringsprocessen?

Det är därför oansvarigt av S och EP att gå vidare med förslaget i nuvarande skick som om inget hänt. Nu riskerar man istället gå på en nit i kommunfullmäktige med ett nedröstat förslag.

Jag har tidigare fört fram tanken på att kommunen kanske behöver börja om med ett tomt blad. Med det menar jag inte att man ska slänga bort allt material som arbetats fram hittills, men att strukturen behöver ses över och att bara de mest angelägna delarna i nuvarande förslag tas med och förtydligas. Ängelholm behöver fler bostäder, då kan det inte fallera redan på ÖP:n.

NST: Översiktsplanen vidare trots kritik

Ta ställning och dela artikeln