Denna nyhet är mer än 3 år gammal

16 januari, 2017

Kommentar angående Munkabygget

m_rh_djFörslaget om Munkabyggets förändrade användning – från samlingslokal för Munka Ljungbys föreningar till förskola – har väckt mycket debatt sedan det blev offentligt i förra veckan.

Att det behövs fler förskoleavdelningar i Ängelholms kommun kan inte vara någon nyhet för Socialdemokraterna. De stoppade bland annat en ny förskola i Tåstarps gamla skola under förra mandatperioden och avskaffade vårdnadsbidraget, utan att skapa fler förskoleavdelningar, under 2015. Nu försöker de göra en brandkårsutryckning för att lösa problemet och sätter övriga partier i en gisslansituation där varje tänkbart beslut riskerar drabba någon grupp i Munka:

1. Vår kritik riktar sig i första hand mot att S har jobbat i det dolda. Endast S och inga andra politiska partier har fått vara med. De som borde fått information om planerna har inte fått det. När vi väl på omvägar blivit varse om planerna, och ifrågasatt dem så har det sagts att det inte alls var ett skarpt förslag, utan bara en, bland många andra idéer, som skulle utredas. Så sent som i tisdags hette det fortfarande från ordförande i Ängelholmshem att det absolut inte var ett förslag. När vi velat lyfta det till diskussion i Ängelholmshems styrelse har vi vägrats detta av det styrande partiet (S).

2. I andra hand riktar vi kritik mot i vilken ordning man agerat. Hyresgäster har redan blivit informerade om att de inte kommer kunna genomföra planerade evenemang i lokalerna, innan några politiska beslut fattats. Ärendet har nu gått så långt att politiken bara står att välja mellan ”pest eller kolera”. Oavsett hur de övriga partierna agerar nu så kommer någon i kläm.

Hade vi haft en bred politisk dialog från dag ett, något Lars Nyander (S) ofta efterfrågar men sällan bjuder in till, så hade vi kanske idag istället haft ett förslag där både nuvarande och kommande hyresgästers krav kunnat tillgodoses. Att samarbeta och söka samförstånd är inte att tvinga sin motpart att ta ställning och behöva välja mellan två dåliga alternativ.

3. Vi är även tveksamma mot placeringen av två nya avdelningar. Det blir i direkt anslutning till Munkabyns förskola, och kommer som vi förstår det använda sig av deras gård. Munkabyn har idag 9 avdelningar. Och med två avdelningar till (även om det blir en annan förskola) på samma yta skapar vi en av Sveriges största förskolor.
Enligt Google har den största 12 avdelningar (http://www.vaxjo.se/-/VoFAB/Vi-bygger/Fardigstallda-byggen/Forskolan-Paletten/).

Historiskt var tanken aldrig att det skulle bli så många avdelningar på Munkabyn när beslutet fattades om att göra om Munkaskolan till förskola. Det skulle bli 5-6 avdelningar, med möjlighet till 1-2 extra tillfälliga avdelningar. När extraavdelningarna togs i bruk, skulle man börja projektera och bygga en ny förskola, för att sedan flytta dem dit. Nu verkar de ha blivit permanenta. Och dagens förslag känns därmed som en paniklösning för att kunna trycka in ännu fler barn.

En annan fråga som måste beaktas är brandvärnet, som har sin station på området. Kommer utryckningen med brandbilen hindras eller försvåras?

Stämmer förslaget med fattade beslut?

Det politiska beslut som finns att hitta i detta ärende är från Välfärdsnämnden. Och fattades i oktober i fjol. Då beslöts ”att föreslå kommunstyrelsen besluta uppdra åt SST fastighetsenheten att förhyra lokal för en förskoleavdelning i anslutning till Möllebackens förskola”. Kan denna placering anses vara i anslutning till Möllebacken? Det är 75 meter till Munkabyn, 250 meter till Möllebacken. Inga vägar behöver korsas för att komma till Munkabyn. Huvudgatan i Munka-Ljungby, Östra Storgatan, måste korsas för att komma till Mölllebacken. Vi anser att detta är att anse i anslutning till Munkabyns förskola, inte Möllebacken, som beslutet var.

Vikten av samlingslokaler i tätorterna

Med i beaktandet måste vi ta de slutsatser som beredningen för samhällsbyggnad kommer fram till. Enligt förhandsinformation kommer beredningen peka på vikten av samlingslokaler ute i våra tätorter. Nu vill man alltså ta bort den naturliga mötesplatsen i vår största tätort.

Likställighetsprincipen

Pensionärsorganisationerna i centralorten har goda tillgångar till egna större fest- och samlingslokaler.

Avslutande frågeställningar

Innan ett förslag till beslut läggs fram för KS behöver följande frågor besvaras:

• Hur akut är behovet? Finns det tid att ta ett steg tillbaka och utreda, och i samförstånd finna lösningar på de oönskade effekter som uppstår?
• Hur ser den långsiktiga planen ut för nya förskolor i Munka-Ljungby?
• Om det finns behov och planer på att anlägga en ny förskola, kan man då hitta en temporär lösning som inte drabbar pensionärerna och kanske är bättre lämpad för verksamheten?
• Är det verkligen klokt att samla alla förskolor på en så liten yta? Kan det vara bättre att sprida ut dem i orten, med tanke på den biltrafik det genererar?
• Om det är så att denna placeringen är den optimala, och inget mer behov ses i framtiden, kan man då bygga om lokalerna så att de kan utnyttjas som förskola på dagarna och samlingslokal på kvällar och helger? Och på så vis få en bättre utnyttjande grad av kommunens lokaler.

Daniel Jönsson (M)
Vice ordförande i beredningen för samhällsutveckling och boende i Munka Ljungby

Robin Holmberg (M)
oppositionsråd

Ta ställning och dela artikeln