Minska krånglet (HD 31/8)

On 31 augusti, 2013, in Debattartikel, av Robin Holmberg

Företagare och privatpersoner måste få en enklare vardag som gör att exempelvis entreprenören kan ägna sin tid åt det han eller hon brinner för, snarare än att fylla i papper och förhålla sig till olika regler. Blivande föräldrar ska kunna förutse hur stor deras inkomst blir under föräldraledigheten. Husägaren måste kunna räkna ut vilka skattekonsekvenser en försäljning får.

Enklare regelverk för företag leder till fler jobb och ökad tillväxt. Alliansen har genomfört en rad förändringar som minskat många företags administrativa börda. Ett konkret exempel är slopad revisionsplikt för 250 000 småföretag. Regeringen har också som ett av fyra EU-länder inrättat ett regelråd vars uppgift är att granska nya och ändrade regler i syfte att minska regelkrånglet.

Men alltför många företagare, framför allt småföretagare, upplever att det fortfarande är för krångligt att driva företag. Moderaterna kommer därför att fortsätta driva på för att förenkla regelverken. Partiets arbetsgrupp ”Ansvar för ekonomin och full sysselsättning” har i sin slutrapport tidigare i år pekat på vikten av att intensifiera arbetet mot onödigt krångel.

Men det är inte bara inom näringslivet som regeltrasslet bör minska. Även enskilda människors liv kan bli enklare, genom att förenkla de stora komplexa systemen, såsom skattesystemet och socialförsäkringsreglerna. Det handlar också om minskade väntetider, ökad service och om gott bemötande från myndigheter.

Kommuner och myndigheter kan underlätta mycket genom att korta sina handläggningstider och genom att vägleda och informera. Krögaren som sköter sig ska utan onödiga omvägar kunna få alkoholtillstånd. Familjen som vill bygga ut sitt hus ska snabbt kunna få besked om bygglov och om man senare är missnöjd med bygget ska man kunna få en effektiv domstolsprövning. För den som vill starta ett företag kan det underlätta mycket med en företagslots och samordnad handläggning av kommunens tillståndsärenden.

Arbetet med regelförenklingar och minimering av onödig byråkrati kommer aldrig att slutföras. Det handlar snarare om ett förhållningssätt, där beslutsfattare på alla nivåer ständigt måste ha i åtanke hur deras beslut påverkar människor i vardagen. Regler måste finnas för att samhället ska fungera, men med ett ökat fokus på kunden kan mycket byråkrati och onödigt krångel minskas och därmed släppa lös fler människors kreativitet.

Maria Malmer Stenergard (M)
ordförande för C4 Moderaterna i Kristianstad

Robin Holmberg (M)
ordförande för Moderaterna i Ängelholm

Tagged with:
 

Vilket är alternativet? (HD 13/8)

On 13 augusti, 2013, in Debattartikel, av Robin Holmberg

I sin replik (Debatt 6 augusti) målar Jan Andersson (S) upp en nattsvart bild av Sverige och påstår att allt var bättre förr när S hade makten.

Vad han inte nämner är att ett stort antal människor gömdes undan i olika åtgärder för att förbättra arbetslöshetsstatistiken. Som mest förtidspensionerades uppemot 140 människor varje dag.

Nog är det ett ganska rimligt antagande att det blir svårare för ungdomar att skaffa sig ett jobb om det blir dyrare att anställda dem såsom S vill. Den halverade arbetsgivaravgiften som alliansregeringen infört har haft effekt.

Enligt branschorganisationen Visita har den sänkta restaurangmomsen dessutom resulterat i ungefär 6 000 helårsanställningar och många av dessa jobb har kommit ungdomar till del. Hur ska det bli fler jobb när det blir dyrare att anställa? Vilka skatter ska höjas för att bekosta alla de åtgärder som Jan Andersson föreslår?

Vad än S tycker om saken finns det inget direkt samband mellan en ökad befolkning och ökad sysselsättning. I dag har 200 000 fler personer ett arbete att gå till jämfört med när S styrde landet. Detta trots den värsta finanskrisen sedan 1920- och 30-talet.

Avslutningsvis: Jan Andersson menar att en regering efter valet ska ledas av Socialdemokraterna. Med vilka fler partier ska ett alternativ formas? Och kring vilken gemensam politik?

Nästa år går alliansen för tredje gången till val som det enda regeringsalternativet i svensk politik. Kommer S, V och MP ens att kunna prestera ett budgetalternativ tillsammans till hösten?

Hans Wallmark (M)
riksdagsledamot

Robin Holmberg (M)
kommunfullmäktigeledamot i Ängelholm

Tagged with:
 

Trösklarna har sänkts (HD 3/8)

On 4 augusti, 2013, in Ängelholms kommun, Debattartikel, av Robin Holmberg

Drygt 800 skånska företag svarade på en rekryteringsenkät som Svenskt Näringsliv genomförde i våras. Åtskilliga anser att de största hindren för rekrytering av arbetskraft är att hitta personer med rätt utbildning och arbetslivserfarenhet. Detta innebär att trösklarna för unga arbetssökande med ingen eller lite arbetslivserfarenhet blir extra höga.

För den som inte har kompletta gymnasiebetyg blir steget in på arbetsmarknaden ännu större. Alliansen har genomfört ett antal viktiga reformer för att minska ungdomsarbetslösheten.

Bland annat har arbetsgivaravgiften för ungdomar under 26 år halverats och restaurangmomsen har sänkts. Det handlar om att skapa förutsättningar för företag att anställa unga.

Efter att restaurangmomsen sänktes skedde en 40-procentig ökning av utannonserade restaurangarbeten på Platsbanken. Många kedjor, som exempelvis McDonalds, har samtidigt meddelat att man både sänker sina priser och nyanställer.

Sedan 2006 har sysselsättningen i landet ökat med 200 000 personer och arbetslösheten har utvecklats bättre än EU-snittet. Men det går inte att stanna vid detta. Politiken måste ytterligare utvecklas för att möta nya utmaningar i finanskrisens spår.

På gymnasiet har nya och tydligt definierade program införts för att utbildningarna ska bli mer likvärdig över landet och för att kvaliteten ska öka. En viktig del är satsningen på lärlingsplatser inom de yrkesinriktade programmen. Det ger både eleven en chans att skapa kontakter på arbetsmarknaden och gör att utbildningen bättre anpassas till den kompetens som efterfrågas av företagen.

En ytterligare betydande reform som underlättar för ungdomar att tidigt komma ut i arbetslivet är det ungdomspaket på 8,1 miljarder kronor som lades fram förra hösten. Fokus ligger framför allt på att stärka kopplingen mellan skola och arbetsliv via nya praktikplatser samt den gymnasiala vuxenutbildningen.

Utöver detta tillkommer satsningen på så kallade YA-jobb som riktas till arbetslösa ungdomar under 25 år som saknar tidigare erfarenhet. Lönesubventionerade anställningar med ett handledarstöd som kombinerar arbete med utbildning ger ungdomar ökade chanser på arbetsmarknaden. I slutänden är det bara företag som växer och vågar anställa som kommer att minska arbetslösheten.

Alliansen har de två senaste mandatperioderna underlättat och försökt minska kostnader för företagarna. Trots att Sverige och Europa genomgått den största ekonomiska krisen sedan 1930-talet har vi i dag fler i sysselsättning än sedan valet 2006.

Alliansen genomför reformer för att sänka trösklarna in på arbetsmarknaden och underlätta för unga att få jobb. Det är vi ensamma om i svensk politik.

Hans Wallmark (M)
riksdagsledamot

Robin Holmberg (M)
ledamot i Ängelholms kommunfullmäktige

Tagged with: