Vad tycker du om Ängelholm?

On 28 april, 2016, in Pressmeddelande, av Robin Holmberg

PRESSMEDDELANDE 2016-04-28

POLITIKUTVECKLING. Nya Moderaterna vill veta vad ängelholmarna tycker om sin kommun. Vilka politiska frågor är viktigast just nu och vilka framtida frågor har störst betydelse för att Ängelholm ska bli en än bättre kommun att leva i?

Moderaterna i Ängelholm påbörjar nu nästa del i det förnyelsearbete som påbörjats efter valförlusten 2014. Under 2016 kommer Moderaterna genomföra ett omfattande projekt med syfte att uppdatera och utveckla partiets politik inom flera viktiga områden.

Politikutvecklingsprojektet kommer bedrivas i flera delprojekt som ska resultera i politiska förslag till Moderaternas årsmöte våren 2017. Förslagen kommer därefter ligga till grund för det moderata valprogrammet inför nästa mandatperiod.

I dag påbörjas arbetet genom att en enkät tillgängliggörs på internet. Det är den inledande samtalsdelen av projektet som går ut på att inhämta underlag, kommentarer och synpunkter från ängelholmarna. I enkäten kan medborgarna göra sin röst hörd och tala om vilka politiska områden och specifika ärenden/frågor som är viktigast för dem just nu och i framtiden.

– Moderaterna arbetar för att göra Ängelholms kommun till en bättre plats att leva på. Nu påbörjar vi ett omfattande projekt för att förnya vår politik och ta fram nya förslag för nästa mandatperiod. Målet är att kunna ge ängelholmarna bättre svar och därmed återuppbygga förtroendet för Moderaterna som regeringsbärande parti i Ängelholm, säger oppositionsrådet Robin Holmberg (M).

Enkäten finns från och med i dag tillgänglig på Ängelholmsmoderaternas hemsida eller på följande direktlänk: http://goo.gl/forms/QcMzMu26by

Mer information:
Robin Holmberg, projektledare

 

Fråga angående Hälsostadens framtid

On 28 april, 2016, in Ängelholms kommun, Fråga, av Robin Holmberg

Hösten 2013 startades, på initiativ av Alliansen i Ängelholm och Femklövern i Region Skåne, Hälsostaden som ett samarbetsprojekt mellan Region Skåne och Ängelholms kommun. Syftet var att utveckla sjukvården i Ängelholm genom nära samverkan mellan den kommunala vården och omsorgen, närsjukvården och specialistsjukvården.

Snart tre år senare kan vi konstatera att Hälsostaden varit en succé. Kortare beslutsvägar och högre tillgänglighet har lett till bättre vård för Ängelholms invånare. Förutom att stärka vården på själva sjukhuset har Hälsostaden även varit ett projekt i framkant vad gäller ny teknik och att flytta ut vården från sjukhuset till människors hem. Intresset för Hälsostaden är stort och projektet har uppmärksammats såväl nationellt som internationellt.

Tidigare i vår träffade kommunledningen i Ängelholm representanter för Region Skåne för att diskutera formerna för Hälsostadens framtid. Det är bra med dialog mellan kommunen och regionen, men det är viktigt att komma ihåg att Region Skånes regionstyrelse äger frågan om Hälsostadens fortsättning.

Projekttiden löper ut den 30 september i år. Både kommuninvånare och personal undrar nu hur framtiden för Hälsostaden ska se ut. Fem månader innan projekttidens utgång har ännu inget beslut fattats. Ärendet om förlängning av projekt eller ej togs upp i regionstyrelsens arbetsutskott den 15 mars. Därefter har ärendet inte gått vidare till regionstyrelsen för beslut.

Det är viktigt att personalen och ängelholmarna får besked om framtiden för Hälsostaden.

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande fråga till Lars Nyander (S):

Kommer du som partikamrat till regionstyrelsens ordförande Henrik Fritzon (S) och tillika kommunstyrelsens ordförande i Ängelholm agera för att Region Skåne snarast fattar beslut om Hälsostadens framtid?

Ängelholm 2016-04-26

Robin Holmberg (M)
oppositionsråd

Tagged with:
 

Motion angående SMS vid samhällsstörningar

On 14 april, 2016, in Motion, av Robin Holmberg

Snabb information vid samhällsstörningar, driftsavbrott eller andra kritiska händelser är viktigt för att människor ska kunna planera sin vardag, agera på något sätt eller bara känna till att problemet kommit Ängelholms kommun till del och att åtgärder planeras.

I dag finns driftsinformation på Ängelholms kommuns webbplats i en egen funktion på startsidan. Det är bra att informationen finns allmänt tillgänglig men det kräver samtidigt att medborgaren fått kännedom om störningen på något sätt, antingen genom att själv ha sett/drabbats av den eller genom ha snappat upp information på något annat sätt.

Moderaterna förslår att Ängelholms kommun inför en SMS-tjänst som proaktivt når ut med viktig information direkt till den intresserade medborgarens mobiltelefon. I Lerums kommun finns en motsvarande tjänst där kommuninvånaren via kommunens hemsida kan koppla sitt mobilnummer till en viss adress och på så sätt kan urval av fastighetsägare nås med olika meddelanden. Även fritidshusägare kan registrera sig och information kan fås för en anhörigs bostad.

Aktuella samhällsstörningar som tjänsten kan omfatta är bland annat planerade eller oplanerade störningar som påverkar vardagslivet inom exempelvis störningar på vägar, vattenförsörjning eller förändrade dagar för avfallstömning. Naturligtvis kan SMS-tjänsten även användas vid allvarligare händelser där snabb information är avgörande.

Med anledning av ovanstående yrkar Nya Moderaterna i Ängelholm:

att Ängelholms kommun inför en SMS-tjänst för information till medborgarna vid samhällsstörningar.

Ängelholm 2016-04-06

Robin Holmberg (M)
oppositionsråd

Tagged with: