PRESSMEDDELANDE 2016-06-23

ÄNGELHOLM 500 ÅR. Moderaterna föreslår att ängelholmarna bjuds på sommarfest under en helg i sommar som en del i kommunens pågående 500-årsjubileum. När det nu tycks finnas möjlighet att prioritera om delar budgeten menar Moderaterna att kommunen bör satsa på en ordentlig folkfest på Stortorget.

Sedan några veckor står jubileumsscenen på Stortorget i Ängelholm. Många ängelholmare är nyfikna på vilka evenemang som ska hållas där under sommaren. I kalendariet kan man konstatera att scenen börjar fyllas med evenemang, men det saknas fortfarande ett större arrangemang. Mot denna bakgrund och det faktum att det tycks finnas utrymme att ombudgetera delar av jubileumsmedlen föreslår Moderaterna att kommunen ger ängelholmarna en riktig folkfest på Stortorget under en helg i sommar.

– Moderaterna vill att Ängelholms 500-årsjubileum ska bli ett minne såväl hos ängelholmarna som hos besökande turister och gäster. Vi tycker därför det vore lämpligt att stärka jubileumsåret med ett sommararrangemang på torget med musik, glädje och god gemenskap, säger Robin Holmberg (M), oppositionsråd.

Det kan exempelvis handla om musik, standupkomedi eller andra framträdanden med lokala eller inhyrda artister. Det kan även innebära enklare servering av mat, fika eller annat i likhet med det som skedde när Ängelholms kommun under 2014 firade 40 000 invånare.

– Hittills har jubileumsåret bestått i mindre arrangemang riktade mot olika intressen. Jubileumskonserten på Skånebil och vänortskonserten på torget visar dock att musiken väcker intresse och lockar ängelholmarna. När det nu tycks finnas möjligheter att planera om delar av budgeten menar Moderaterna att vi bör ta chansen att genomföra ytterligare ett större sommararrangemang, säger Ola Carlsson (M), 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige.

Ett sådant arrangemang kräver dock att ordföranden för styrgruppen för 500-årsjubileet, kommunfullmäktiges ordförande Bengt Sävström (S), tar initiativ till en diskussion omgående.

Mer information:
Robin Holmberg (M), oppositionsråd, 072-988 70 00
Ola Carlsson (M), 2:e vice ordförande kommunfullmäktige, 070-623 09 59

Tagged with:
 
Klockaregården

Illustration: Ängelholmshem

I morgon (15/6) behandlar kommunstyrelsen ett förslag om att blockförhyra 24 nybyggda lägenheter i Strövelstorp med option om att få hyra ytterligare 24 lägenheter när etapp två färdigställs. Skälet till att förslaget om förhyrning av samtliga nya hyresrätter i Strövelstorp kommer upp är för att täcka behovet av bostäder till de knappa 100 nyanlända som Ängelholms kommun ålagts ta emot under 2016.

Moderaterna kommer att rösta NEJ till förslaget.

Våra skäl för detta ställningstagande är enligt följande:

  • Klockaregården har tillkommit eftersom politiken i Ängelholm under förra och förrförra mandatperioden velat satsa på Strövelstorp. Därför har Ängelholmshem fått i uppdrag att uppföra 48 lägenheter för att tillföra nya hyreslägenheter till orten.
  • Strövelstorp tar som kommundel redan stort ansvar för mottagandet i Ängelholm genom det anläggningsboende som Migrationsverket sedan tidigare driver där.
  • Ängelholms kommun har av staten ålagts att ta emot ca 100 nyanlända. Vårt ingångsvärde är att kommunen så långt det är möjligt ska klara detta åtagande.
  • Kommunen är skyldig att ordna boende till de individer som staten fördelat till Ängelholm.
  • Moderaterna är av uppfattningen att HELA Ängelholms kommun måste vara med och ta ansvar för att klara våra åtaganden gentemot staten och Migrationsverket. Då är det olämpligt att Strövelstorp ska ta en så pass stor del av ansvaret genom att 24+24 lägenheter, hela nyproduktionen på Klockaregården, blockförhyrs till boende för nyanlända.
  • Moderaterna vill istället öka andelen lägenheter från Ängelholmshems hela bestånd som avsätts för boendeändamål för nyanlända. Vi vill också titta på andra möjliga lösningar för att ordna boendeplatser. Genom detta fördelas ansvaret för statens åläggande över hela kommunen.
  • Det minskar riskerna för segregation, framförallt i Strövelstorp, och ökar möjligheterna för integration i det svenska samhället.

Dessa argument förde vi fram redan i inledande diskussioner i kommunstyrelsen för två veckor sedan. Trots det väljer Socialdemokraterna att lägga fram detta olämpliga förslag. Moderaterna röstar som sagt nej.

Uppdatering 22/6: Ärendet togs bort från dagordningen på kommunstyrelsesammanträdet den 15/6 och återkommer istället på ett extramöte den 27/6. Moderaterna är naturligtvis fortsatt motståndare till förslaget om det kommer upp i samma form vid detta möte.

Tagged with:
 

Trygghetsboende erbjuder hyresgästen ett ordinarie boende med utökad service. I Ängelholms kommun ingår trygghetslarm i hyran och hyresgästen får samtidigt tillgång till gemensamma utrymmen och aktiviteter. I närheten av kommunens nuvarande trygghetsboenden finns dessutom restauranger som drivs av kommunens måltidsservice där den boende kan köpa frukost, lunch, eftermiddagskaffe och kvällsmål.

Trygghetsboende skiljer sig från vårdboende då alla som fyllt 70 år kan ansöka om en lägenhet. Således krävs inget biståndsbeslut för att bli aktuell för en boendeplats.

Att det finns en stor efterfrågan på trygghetsboende råder det inte något tvivel om. I dagsläget finns fyra trygghetsboenden i Ängelholms kommun. För tre av dessa sköts uthyrningen av Kundtjänst respektive Ängelholmshem. Köerna för dessa boenden är per den 9 juni 2016 som följer:

Willans trygghetsboende: 230 personer
Viktoriagårdens trygghetsboende: 130 personer
Willan 7 (Ängelholmshem): ca 260 personer

Moderaterna anser mot bakgrund av intresset för trygghetsboenden att Ängelholms kommun bör göra mer för att tillskapa fler lägenheter inom denna boendeform. Detta bör göras i två steg där det första handlar om att genom en analys skapa en bild över hur behovet av trygghetsboenden ser ut nu och i framtiden. Det andra steget handlar om att redan nu ta fram en tomt för byggnation av ytterligare ett nytt trygghetsboende.

Fler trygghetsboenden i Ängelholms kommun skapar ökad trygghet men bidrar också till att skapa flyttkedjor när personer över 70 år flyttar till ett trygghetsboende. Då ges andra på bostadsmarknaden möjlighet att flytta in i den nu tillgängliga villan eller lägenheten.

Nya Moderaterna i Ängelholm yrkar med anledning av det ovanstående:

att Ängelholms kommun analyserar det nuvarande och framtida behovet av trygghetsboenden.

att Ängelholms kommun med bakgrund i ovanstående analys arbetar fram en strategi för att skapa fler trygghetsboenden.

att Ängelholms kommun tar fram förslag på lämpliga tomter för byggnation av nytt trygghetsboende.

att Ängelholms kommun genom markanvisningstävling eller annan exploateringsmodell tillskapar ett nytt trygghetsboende på den utvalda tomten.

Ängelholm 2016-06-14

Robin Holmberg
Ola Carlsson
Elisabeth Kullenberg
Christina Hanstål
Göran Larsson
Sven-Ingvar Borgquist
Tomas Fjellner
Maija Rampe

Tagged with:
 

Treklövern ledareVäxande företag och drivna entreprenörer är avgörande för utvecklingen av Ängelholm. Treklövern vill att fler företag ska välja Ängelholm och att redan etablerade företag ska kunna växa här.

I företagen skapas jobb och tillväxt. Det ger skatteintäkter som finansierar vår gemensamma välfärd. Men ett aktivt och växande näringsliv betyder mycket mer än tillskott i den samhällsekonomiska kalkylen. I företagen skapas innovationer och nya lösningar växer fram. Här finns kreativitet och engagemang.

Treklövern ser vikten av ett starkt och växande näringsliv i Ängelholms kommun. Vi vill därför ge företagen bättre förutsättningar att fortsätta utvecklas. I vårt Ängelholm siktar kommunen på Sveriges bästa företagsklimat. För att uppnå detta vill vi:

• Inrätta en lokal näringslivskommitté med tät dialog mellan kommun och näringsliv där aktuella frågor diskuteras och där de problem företagen möter löses i samförstånd.
• Utveckla Företagslotsen med stärkt mandat att samordna myndighetskontakter och lösa problem företagaren kan möta i kontakten med kommunen.
• Stärka kommunens och företagens gemensamma näringslivsbolag så att mer kraft kan läggas på att marknadsföra Ängelholm som plats att etablera företag på.
• Öka servicen i myndighetsutövningen och korta handläggningstiderna. Företagen ska ha rätt att ställa krav på snabb och god service.
• Satsa på entreprenörskap i skolan, exempelvis genom Ung företagsamhet även i de praktiska programmen och Sommarlovsentreprenörer.
• Stärk kommunens satsningar på den växande turism- och besöksnäringen.

Företagen och entreprenörerna är viktiga för Ängelholm och kommunens utveckling. Ängelholms kommun måste fortsätta arbeta hårt för att bevara och stärka det goda lokala företagsklimatet. I Treklöverns Ängelholm växer företagen och fler etablerar sig här. Här engagera sig kommunen och näringslivet tillsammans i samhällsbygget. Tillsammans gör vi Ängelholm till en bättre kommun att leva och verka på.

Robin Holmberg (M)
oppositionsråd

Liss Böcker Sellgren (C)

Lennart Engström (KD)

Tagged with: