Fråga till Lars Nyander (S) om ÖP 2035

On 26 oktober, 2016, in Ängelholms kommun, Fråga, av Robin Holmberg

Enligt plan- och bygglagen är varje kommun skyldig att ha en aktuell översiktsplan (ÖP). Planen ska omfatta hela kommunen och ange inriktningen för den långsiktiga planeringen och utvecklingen av kommunen. Sedan 2014 ska kommunen också i sin ÖP redogöra för hur den avser tillgodose det långsiktiga behovet av bostäder. Givet den aktuella situationen med en tvingande lagstiftning för anvisning av nyanlända och den generella bostadsbristen är kommunens planer för bostadsförsörjning än mer angelägna.

Översiktsplanen ska aktualiseras vart fjärde år. Ängelholms kommuns nu gällande ÖP antogs av kommunfullmäktige 2005. Kommunen arbetar sedan ett par år med en ny översiktsplan som i våras ställdes ut för andra gången.

Länsstyrelsen har därefter på nytt yttrat sig över förslaget till ny översiktsplan. Det är andra gången på två år som länsstyrelsen yttrar sig kritiskt över dokumentet. Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna yttrade sig dessutom gemensamt med flertalet synpunkter och inspel. Även flera kommunala tjänstemän och myndighetsnämnden har framfört kritik mot förslaget.

Att länsstyrelsen har synpunkter på specifika utbyggnadsområden kan kanske accepteras. Det är inte ovanligt att kommunen och länsstyrelsen har olika syn. Det allvarligaste i kritiken rör dock ÖP:ns värde som styrande dokument. Den allmänna uppfattningen tycks vara att dokumentet ger för lite vägledning i strategiska frågor. ÖP:n upplevs dessutom vara för omfångsrik och svårtillgänglig.

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor till kommunstyrelsens ordförande Lars Nyander (S):

1. Avser du, trots allvarlig kritik mot förslaget, gå vidare med den aktuella versionen av ÖP2035?

2. Om ja, var och när kommer förslaget upp för beslut nästa gång?

3. Om nej, kommer du att ta initiativ till en större omarbetning – exempelvis genom att börja om med ett blankt papper?

4. Är du bekymrad över att länsstyrelsen anser att det nu upprättade förslaget inte ger vägledning i strategiskt viktiga frågor?

Ängelholm 2016-10-25

Robin Holmberg (M)

 

Nu måste de nya parkeringsreglerna utvärderas

On 22 oktober, 2016, in Kommentar, av Robin Holmberg

Att Ängelholms kommun infört nya parkeringsregler kan inte ha undgått någon. Många är de som i media, sociala medier, i kommunens synpunktshantering och i samtal med oss politiskt aktiva vittnat om det upplevda kaoset. Det är människor som börjat ta bilen till jobbet eftersom de av förklarliga skäl inte kan vara hemma och flytta bilen. Ängelholmare som betalar för månadskort och som sen inte har någon plats att parkera bilen på. Lärare på gymnasieskolan som istället för att ägna kraft och energi åt att utbilda våra ungdomar istället måste stressa runt på morgonen för att försöka hitta en plats.

Med anledning av den situation många vittnar om anser jag att Ängelholms kommun måste agera i två angelägna frågor:

1. Kommunen måste ta ett halvt kliv tillbaka och göra en seriös utvärdering av de nya parkeringsreglerna. Har de nya parkeringsreglerna fått önskade effekter? Om nej, vilka justeringar behöver göras för att få rätsida på situationen? Hur har cityhandeln påverkats?

Att parkeringen inte upplevs fungera i människors vardag är naturligtvis mycket allvarligt. Men frågan är om det inte långsiktigt är mycket mer allvarligt att det inte finns något tydligt politiskt ansvar för trafik- och parkeringsfrågorna. I dagens NST vittnar kommunstyrelsens ordförande Lars Nyander (S) och myndighetsnämndens ordförande Lars-Olle Tuvesson (S) om att de inte heller vet vem som har det politiska ansvaret för parkeringarna.

2. Jag menar att ansvarsfrågan bör klarläggas så snart som möjligt. Är det kommunstyrelsen eller myndighetsnämnden som har ansvaret? Om det inte tydligt är definierat i nuvarande reglemente bör ett ärende om justering av den politiska organisationen lyftas omgående! Politiken kan inte avhända sig ansvaret till en tjänsteman – det behövs politisk styrning i för ängelholmarna angelägna frågor.

NST: Betalar för p-plats som inte finns

NST: Ansvaret har fallit mellan stolarna

Tagged with:
 

I december invigs den nya rondellen vid trafikplats Rebbelberga. Det är välkommet att en av kommunens största flaskhalsar nu byggs bort genom utökad kapacitet i rondellen över E6:an.

Den nya superrondellen stärker samtidigt Klippanvägen som den tydliga huvudentrén till Ängelholm. Alliansen ser därför med oro på det förslag till halverad kapacitet på delar av Klippanvägen som utretts av kommunen. När en flaskhals byggts bort ska den inte ersättas med en ny.

Alliansen säger därför NEJ till att halvera Klippanvägen.

Vi vill istället se en mer välkomnande infart till Ängelholm där nuvarande kapacitet bibehålls, det vill säga två plus två körfält. Vi vill att Klippanvägen görs mer attraktiv genom att refugerna sköts bättre samt att nya planteringar av blommor och träd görs. Vi vill också stärka cyklandet i staden, men menar att nuvarande cykelväg istället kan utvecklas och göras mer tillgänglig. Vi är också öppna för att fortsätta utreda rondeller som ersättning till dagens trafikljus för bättre flyt i trafiken.

Socialdemokraterna har tidigare sagt sig vara splittrade i frågan och ännu inte satt ner foten i frågan. I Engelholmspartiets och Socialdemokraternas förslag till budget för år 2017 finns dock fortsatt investeringsmedel motsvarande 35 miljoner kronor avsatta för Klippanvägens ombyggnad. Alliansen kan inte tolka det på annat sätt än att frågan om att halvera Klippanvägen fortsatt lever. Alliansen kommer fortsätta arbeta för att stoppa förslaget.

Robin Holmberg (M)
oppositionsråd

Liss Böcker Sellgren (C)

Sven Bergman (L)

Lennart Engström (KD)

Tagged with: