PRESSMEDDELANDE 2017-01-31

alliansen_liggande-m-partierna-2016I förra veckan anordnade Alliansen i Ängelholm och i Region Skåne ett välbesökt möte med anledning av planerna på att återta ortopedin vid Ängelholms sjukhus i Region Skånes regi. Beslutet, som många befarar kan bli ett första steg i nedmonteringen av Ängelholms sjukhus, fattas slutgiltigt av regionstyrelsen den 7 februari.

Vid mötet i torsdags deltog tyvärr inga företrädare för Socialdemokraterna, Miljöpartiet eller Sverigedemokraterna. Det är de partier som står bakom det kritiserade förslaget. Enligt uppgifter i Sveriges radio skulle regionrådet Yvonne Augustin (S) delta, men så var inte fallet.

Alliansen i Ängelholm förstår att det kan vara svårt att få almanackan att gå ihop. Vi är därför beredda att arrangera ett nytt möte i Ängelholm på en tid då regionrådet Augustin har möjlighet att delta. Vi tycker det är viktigt att ängelholmarna får svar på sina frågor och kan diskutera frågan om sjukhusets framtid med sina folkvalda politiker.

Alliansen ber Yvonne Augustin (S) återkomma med förslag på lämplig kvällstid innan regionstyrelsen fattar sitt beslut så ska vi se till att bjuda in intresserade ängelholmare.

Mer information
Robin Holmberg (M), oppositionsråd, 072-988 70 00

Bryggan vid Klitterhus skadades åter i stormen Urd. Efter att ha lappats och lagats efter de senaste årens stormar verkar skadorna på bryggan nu vara så pass omfattande att en större om- eller nybyggnation är nödvändig.

Klitterhusbryggan och stranden kring Klitterhus är populär, både för badande ängelholmare som för turister och besökare. Bryggan används dessutom under fler delar av året, t.ex. för vinterbad.

Vid kommunstyrelsens sammanträde i januari redogjordes för att bryggan under året kommer repareras fram till rampen. Alliansen anser dock att hela bryggan bör prioriteras och göras om så att bryggan kan stå klar till badsäsongen 2017.

Bryggan bör då utformas på sådant sätt att de nu förekommande stormarna tas i beaktande. Kommande skador bör kunna minskas om bryggan antingen utformas på ett mer stormtåligt sätt eller om delar kan plockas bort inför stormsäsongen.

I nuvarande budget finns 1,5 miljoner kronor avsatta för Klitterhusbryggan under 2018. För Alliansens del är det orimligt att bryggan inte ska kunna användas av badande under 2017. Därför bör medel prioriteras om.

Med anledning av ovanstående yrkar Alliansen:

att huvuduppdrag Samhälle ges i uppdrag att påbörja arbetet med Klitterhusbryggans reparationer och ombyggnad under 2017.

att finansiering sker genom omprioritering inom Samhälles investeringsbudgetram.

Ängelholm 2017-01-26

Robin Holmberg (M)
Liss Böcker Sellgren (C)
Linda Persson (KD)
Jim Brithén (-)

 

Kommentar angående Munkabygget

On 16 januari, 2017, in Kommentar, av Robin Holmberg

m_rh_djFörslaget om Munkabyggets förändrade användning – från samlingslokal för Munka Ljungbys föreningar till förskola – har väckt mycket debatt sedan det blev offentligt i förra veckan.

Att det behövs fler förskoleavdelningar i Ängelholms kommun kan inte vara någon nyhet för Socialdemokraterna. De stoppade bland annat en ny förskola i Tåstarps gamla skola under förra mandatperioden och avskaffade vårdnadsbidraget, utan att skapa fler förskoleavdelningar, under 2015. Nu försöker de göra en brandkårsutryckning för att lösa problemet och sätter övriga partier i en gisslansituation där varje tänkbart beslut riskerar drabba någon grupp i Munka:

1. Vår kritik riktar sig i första hand mot att S har jobbat i det dolda. Endast S och inga andra politiska partier har fått vara med. De som borde fått information om planerna har inte fått det. När vi väl på omvägar blivit varse om planerna, och ifrågasatt dem så har det sagts att det inte alls var ett skarpt förslag, utan bara en, bland många andra idéer, som skulle utredas. Så sent som i tisdags hette det fortfarande från ordförande i Ängelholmshem att det absolut inte var ett förslag. När vi velat lyfta det till diskussion i Ängelholmshems styrelse har vi vägrats detta av det styrande partiet (S).

2. I andra hand riktar vi kritik mot i vilken ordning man agerat. Hyresgäster har redan blivit informerade om att de inte kommer kunna genomföra planerade evenemang i lokalerna, innan några politiska beslut fattats. Ärendet har nu gått så långt att politiken bara står att välja mellan ”pest eller kolera”. Oavsett hur de övriga partierna agerar nu så kommer någon i kläm.

Hade vi haft en bred politisk dialog från dag ett, något Lars Nyander (S) ofta efterfrågar men sällan bjuder in till, så hade vi kanske idag istället haft ett förslag där både nuvarande och kommande hyresgästers krav kunnat tillgodoses. Att samarbeta och söka samförstånd är inte att tvinga sin motpart att ta ställning och behöva välja mellan två dåliga alternativ.

3. Vi är även tveksamma mot placeringen av två nya avdelningar. Det blir i direkt anslutning till Munkabyns förskola, och kommer som vi förstår det använda sig av deras gård. Munkabyn har idag 9 avdelningar. Och med två avdelningar till (även om det blir en annan förskola) på samma yta skapar vi en av Sveriges största förskolor.
Enligt Google har den största 12 avdelningar (http://www.vaxjo.se/-/VoFAB/Vi-bygger/Fardigstallda-byggen/Forskolan-Paletten/).

Historiskt var tanken aldrig att det skulle bli så många avdelningar på Munkabyn när beslutet fattades om att göra om Munkaskolan till förskola. Det skulle bli 5-6 avdelningar, med möjlighet till 1-2 extra tillfälliga avdelningar. När extraavdelningarna togs i bruk, skulle man börja projektera och bygga en ny förskola, för att sedan flytta dem dit. Nu verkar de ha blivit permanenta. Och dagens förslag känns därmed som en paniklösning för att kunna trycka in ännu fler barn.

En annan fråga som måste beaktas är brandvärnet, som har sin station på området. Kommer utryckningen med brandbilen hindras eller försvåras?

Stämmer förslaget med fattade beslut?

Det politiska beslut som finns att hitta i detta ärende är från Välfärdsnämnden. Och fattades i oktober i fjol. Då beslöts ”att föreslå kommunstyrelsen besluta uppdra åt SST fastighetsenheten att förhyra lokal för en förskoleavdelning i anslutning till Möllebackens förskola”. Kan denna placering anses vara i anslutning till Möllebacken? Det är 75 meter till Munkabyn, 250 meter till Möllebacken. Inga vägar behöver korsas för att komma till Munkabyn. Huvudgatan i Munka-Ljungby, Östra Storgatan, måste korsas för att komma till Mölllebacken. Vi anser att detta är att anse i anslutning till Munkabyns förskola, inte Möllebacken, som beslutet var.

Vikten av samlingslokaler i tätorterna

Med i beaktandet måste vi ta de slutsatser som beredningen för samhällsbyggnad kommer fram till. Enligt förhandsinformation kommer beredningen peka på vikten av samlingslokaler ute i våra tätorter. Nu vill man alltså ta bort den naturliga mötesplatsen i vår största tätort.

Likställighetsprincipen

Pensionärsorganisationerna i centralorten har goda tillgångar till egna större fest- och samlingslokaler.

Avslutande frågeställningar

Innan ett förslag till beslut läggs fram för KS behöver följande frågor besvaras:

• Hur akut är behovet? Finns det tid att ta ett steg tillbaka och utreda, och i samförstånd finna lösningar på de oönskade effekter som uppstår?
• Hur ser den långsiktiga planen ut för nya förskolor i Munka-Ljungby?
• Om det finns behov och planer på att anlägga en ny förskola, kan man då hitta en temporär lösning som inte drabbar pensionärerna och kanske är bättre lämpad för verksamheten?
• Är det verkligen klokt att samla alla förskolor på en så liten yta? Kan det vara bättre att sprida ut dem i orten, med tanke på den biltrafik det genererar?
• Om det är så att denna placeringen är den optimala, och inget mer behov ses i framtiden, kan man då bygga om lokalerna så att de kan utnyttjas som förskola på dagarna och samlingslokal på kvällar och helger? Och på så vis få en bättre utnyttjande grad av kommunens lokaler.

Daniel Jönsson (M)
Vice ordförande i beredningen för samhällsutveckling och boende i Munka Ljungby

Robin Holmberg (M)
oppositionsråd

 

Visa att ni lyssnar på ängelholmarna (NST 15/1)

On 16 januari, 2017, in Insändare, av Robin Holmberg

Stortorget och torghandeln engagerar. På sociala medier, i insändare och på stan har torghandels placering diskuterats flitigt under den tillfälliga flytten till Rönnegatan.

Men nu är det 2017 och torghandeln kan till mångas glädje flytta tillbaka till Stortorget. Dock inte till den tidigare platsen. Istället anvisas nu handlarna till andra änden av torget, en bra bit från gångstråket längs Storgatan. Återigen går debattens vågor höga.

Hur kan det bli så här? Varför läggs så mycket tid på att diskutera denna relativt obetydliga fråga när Ängelholm har många andra utmaningar?

För egen del är jag övertygad om att diskussionen egentligen handlar om något annat än den exakta platsen för torgarna. Snarare tror jag många ängelholmare upplever tondövhet från sina ledande politiker. Kan debatten och önskemålen under 2016 om torghandel på den tidigare platsen verkligen ha undgått S, EP och SD?

På kommunstyrelsens senaste sammanträde gick det så långt att vi röstade om placeringen. S, EP och SD röstade för den nya platsen medan vi i M, C och KD röstade för den ursprungliga placeringen längs Storgatan. Vi blev tråkigt nog nedröstade.

Men med tanke på den diskussion som nu återigen blossat upp om torghandelns förutsättningar vädjar jag till kommunalrådet Lars Nyander (S) att ta upp frågan för nytt beslut. Visa att ni lyssnar på ängelholmarna och tar kritiken på allvar.

Robin Holmberg (M)
oppositionsråd

Tagged with:
 

Den 30 november 2015, det vill säga för över ett år sedan, antog kommunfullmäktige den tillfälliga strandberedningens slutrapport. I rapporten fastslogs åtta konkreta punkter vilka föreslogs vidtas omgående, bland annat att fortsätta den ansökningsprocess om strandfodring som det redan då arbetades med.

Utöver dessa punkter hade beredningen även förslag om kompletterande åtgärder till strandfodring:

A. Anläggning av vågbrytare parallellt med strandlinjen från Klitterhus till Natura 2000-området vid Råbocka. Utformning, placering och dimensionering av vågbrytare bör förhålla sig till vetenskaplig grund och beprövad erfarenheten. Beredningen rekommenderar att flera av varandra oberoende experter anlitas.

Anläggning av vågbrytare ska utredas som ett komplement och/eller alternativ till strandfodring.

B. Invallning av stadsdelen Havsbaden för att skydda bebyggelse och infrastruktur som en sista utpost. Utformning, placering och dimensionering av invallning bör förhålla sig till vetenskaplig grund och beprövad erfarenheten. Beredningen rekommenderar att flera av varandra oberoende experter anlitas.

Invallning av stadsdelen Havsbaden ska utredas som ett komplement och/eller alternativ till strandfodring.

När man läser beredningens rapport är det tydligt att beredningen ansåg att dessa åtgärder mycket väl kunde vara såväl alternativ som komplement till strandfodring och den ansökan därom som sedan dess sänts in.

Ändå är det uppenbart att dessa åtgärdsförslag därefter blivit styvmoderligt behandlade av såväl majoriteten som av tjänstemannaorganisationen. I planen för slutrapportens genomförande finns utredning av förslag A och B med under andra kvartalet 2017, men enbart som gulmarkerat, vilket innebär eventuellt genomförande. Kostanden för att utreda de två alternativen antas totalt uppgår till drygt en halv miljon.

Varför är då detta viktigt? Under mellandagarna drabbades Ängelholms kustremsa åter igen av skador, denna gång efter stormen Urds framfart. Ängelholms kommun har ansökt om strandfodring, en process som kan antas ta 5-10 år. Under tiden är det rimligt att tro att Ängelholm kommer att drabbas av fler stormar med liknande effekter.
Om inte fler alternativ utreds finns risken att kommunen ”lagt alla ägg i en korg” om tillstånd till strandfodring inte medges. Samtidigt är det alltså högt oklart om de kompletterande/alternativa åtgärderna kommer utredas. Vad gör vi då?

I M, C, KD och MP:s gemensamma budgetförslag fanns ett uppdrag om att påbörja utredningen av vågbrytare och invallning. Detta röstades tyvärr ner av kommunfullmäktige. Jag kan därför konstatera att nu, två år efter strandberedningens tillsättande, vet vi fortfarande inte om komplementåtgärderna går att genomföra, om de löser problemen eller vad de kostar?

Enligt min mening är det bättre att veta om saker går att genomföra eller ej, därför bör utredningarna påbörjas omgående.

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor till kommunstyrelsens ordförande Lars Nyander (S):

1. Kommer utredningarna av komplementförslagen A och B, dvs. vågbrytare och invallning att genomföras under 2017?

2. Om ja, kommer du ta initiativ till att finansiera och tidigarelägga dessa utredningar?

Ängelholm 2017-01-04

Robin Holmberg (M)
oppositionsråd

Tagged with:
 

Ängelholm är av gammal hävd en trygg kommun. Händelserna över julen och mellandagarna, vilka kulminerade i bland annat minskade öppettider för biblioteket, visar dock hur bräcklig känslan av trygghet är. För även om Ängelholms kommun fortsatt är en säker kommun börjar fler känna sig otrygga och ifrågasätter om huruvida det är lämpligt att röra sig ute i Ängelholm på kvällarna.

Så kan vi inte ha det. Ängelholm är en trygg kommun och ska fortsatt vara det. Vuxenvärlden behöver därför agera tidigt och tydligt för att sätta gränser och markera vad som är okej och vad som inte tolereras.

Det är dock viktigt att konstatera att ansvaret för att hantera den uppkomna situationen inte enkom åligger kommunen. Ansvaret för den enskildes handlingar ligger främst hos just den enskilde och i förlängningen dennes föräldrar. Polisen ska beivra brott i de fall sådana sker och kommunen kan genom olika sociala insatser motverka oro. Även olika former av fritidsaktiviteter kan spela roll.

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor till kommunstyrelsens ordförande Lars Nyander (S):

1. Vilka händelser ledde fram till åtgärderna 28 december vilka bland annat innebar minskade öppettider för biblioteket under mellandagarna?

2. Jag har hört rykten om att personal på biblioteket vid otrygghet uppmanats att inte kontakta väktare på grund av de höga kostnaderna. Stämmer detta? Om ja, hur ser du på detta?

3. Vilka åtgärder har sats in och kommer sättas in för att stävja den nämnda problematiken?

4. På vilket sätt har kommunens fältare agerat före och under den uppkomna situationen?

5. Hur motiverar du att kommunens centrala ungdomsgård MK Huset varit stängd under flertalet av dagarna under julhelgen och mellandagarna?

Ängelholm 2017-01-04

Robin Holmberg (M)

Tagged with:
 

Trygghet är avgörande för att en kommun ska vara attraktiv att bo och leva i. Tyvärr hotas tryggheten i vår kommun av den senaste tidens inbrott, vandalism och allmänt stök i centrum.

Kommunen kan samarbeta med andra aktörer och göra vissa egna insatser för att stärka tryggheten, men ytterst är det Polisen som ansvarar för att upprätthålla lag och ordning i vår kommun. Moderaterna ser med oro på Polisens utveckling där bland annat bristande resurser hotar det brottsförebyggande och brottsbeivrande arbetet.

Polismyndighetens resurstilldelning och organisering är frågor av nationell karaktär. Senast i förra veckan krävde därför Moderaternas partiledare ett nytt ledarskap för Polisen och mer resurser. Vi är dock övertygade om att det krävs fler djärva grepp för att vända utvecklingen och stärka förtroendet för rättsväsendet.

Vi har därför föreslagit att Ängelholms kommun borde ansöka om att få bli testkommun för kommunala poliser. Tyvärr röstades vårt förslag ner av kommunfullmäktige med hänvisning till att Polisen är en statlig angelägenhet. Staten och regeringen har dock visat att man inte tar Polisens problem på allvar.

Moderaterna vill se fler poliser med högre närvaro som skapar trygghet och förebygger brott i Ängelholms kommun. Kommunen bör kunna ges möjlighet att prioritera polisresurser och kanske även skjuta till egna medel. På så vis kan kommunen ta en mer aktiv roll i trygghetsarbetet och samtidigt motverka att Polisen flyttar personella resurser till andra insatser.

Robin Holmberg (M)
oppositionsråd

Daniel Jönsson (M)
vice ordförande i beredningen för samhällsutveckling

Tagged with: