Denna nyhet är mer än 3 år gammal

26 oktober, 2016

Fråga till Lars Nyander (S) om ÖP 2035

Enligt plan- och bygglagen är varje kommun skyldig att ha en aktuell översiktsplan (ÖP). Planen ska omfatta hela kommunen och ange inriktningen för den långsiktiga planeringen och utvecklingen av kommunen. Sedan 2014 ska kommunen också i sin ÖP redogöra för hur den avser tillgodose det långsiktiga behovet av bostäder. Givet den aktuella situationen med en tvingande lagstiftning för anvisning av nyanlända och den generella bostadsbristen är kommunens planer för bostadsförsörjning än mer angelägna.

Översiktsplanen ska aktualiseras vart fjärde år. Ängelholms kommuns nu gällande ÖP antogs av kommunfullmäktige 2005. Kommunen arbetar sedan ett par år med en ny översiktsplan som i våras ställdes ut för andra gången.

Länsstyrelsen har därefter på nytt yttrat sig över förslaget till ny översiktsplan. Det är andra gången på två år som länsstyrelsen yttrar sig kritiskt över dokumentet. Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna yttrade sig dessutom gemensamt med flertalet synpunkter och inspel. Även flera kommunala tjänstemän och myndighetsnämnden har framfört kritik mot förslaget.

Att länsstyrelsen har synpunkter på specifika utbyggnadsområden kan kanske accepteras. Det är inte ovanligt att kommunen och länsstyrelsen har olika syn. Det allvarligaste i kritiken rör dock ÖP:ns värde som styrande dokument. Den allmänna uppfattningen tycks vara att dokumentet ger för lite vägledning i strategiska frågor. ÖP:n upplevs dessutom vara för omfångsrik och svårtillgänglig.

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor till kommunstyrelsens ordförande Lars Nyander (S):

1. Avser du, trots allvarlig kritik mot förslaget, gå vidare med den aktuella versionen av ÖP2035?

2. Om ja, var och när kommer förslaget upp för beslut nästa gång?

3. Om nej, kommer du att ta initiativ till en större omarbetning – exempelvis genom att börja om med ett blankt papper?

4. Är du bekymrad över att länsstyrelsen anser att det nu upprättade förslaget inte ger vägledning i strategiskt viktiga frågor?

Ängelholm 2016-10-25

Robin Holmberg (M)

Ta ställning och dela artikeln