Initiativ angående tidigareläggande av Klitterhusbryggans ombyggnad

Bryggan vid Klitterhus skadades åter i stormen Urd. Efter att ha lappats och lagats efter de senaste årens stormar verkar skadorna på bryggan nu vara så pass omfattande att en större om- eller nybyggnation är nödvändig.

Klitterhusbryggan och stranden kring Klitterhus är populär, både för badande ängelholmare som för turister och besökare. Bryggan används dessutom under fler delar av året, t.ex. för vinterbad.

Vid kommunstyrelsens sammanträde i januari redogjordes för att bryggan under året kommer repareras fram till rampen. Alliansen anser dock att hela bryggan bör prioriteras och göras om så att bryggan kan stå klar till badsäsongen 2017.

Bryggan bör då utformas på sådant sätt att de nu förekommande stormarna tas i beaktande. Kommande skador bör kunna minskas om bryggan antingen utformas på ett mer stormtåligt sätt eller om delar kan plockas bort inför stormsäsongen.

I nuvarande budget finns 1,5 miljoner kronor avsatta för Klitterhusbryggan under 2018. För Alliansens del är det orimligt att bryggan inte ska kunna användas av badande under 2017. Därför bör medel prioriteras om.

Med anledning av ovanstående yrkar Alliansen:

att huvuduppdrag Samhälle ges i uppdrag att påbörja arbetet med Klitterhusbryggans reparationer och ombyggnad under 2017.

att finansiering sker genom omprioritering inom Samhälles investeringsbudgetram.

Ängelholm 2017-01-26

Robin Holmberg (M)
Liss Böcker Sellgren (C)
Linda Persson (KD)
Jim Brithén (-)

Tillskriv regionstyrelsen med anledning av Aleris ryggortopedi i Ängelholm

De senaste veckorna har vi med oro kunnat följa diskussionen om framtiden för Aleris ryggortopedi på Ängelholms sjukhus. Verksamheten drivs i upphandlad form och hotas nu av ett återtagande i offentlig regi, trots protester och oro från personalen.

Vi ser flera risker med ett återtagande av verksamheten till Region Skåne. Utöver att Aleris bedriver vården 20-25 procent billigare än regionen själv finns det uppenbar risk att verksamheten i förlängningen kan centraliseras till Hässleholms sjukhus. Därmed försvagas Ängelholms sjukhus och konceptet Hälsostaden. Personalen har dessutom hotat med att inte följa med över om regionen övertar verksamheten vilket kan leda till stor brist på specialistkompetens inom detta område.

Uppfattningen tycks vara att Aleris skött sitt uppdrag väl med hög tillgänglighet och låga kostnader. Vi tycker därför det är olyckligt om verksamheten återtas till Region Skåne av ideologiska skäl. Alliansen i Region Skåne har protesterat mot förslaget och fått ärendet återremitterat, men inget tyder tyvärr på att styret ändrat uppfattning i frågan.

Med anledning av ovanstående yrkar Alliansen i Ängelholm att kommunstyrelsen beslutar:

att kommunstyrelsen skriftligen uttrycker Ängelholms kommuns oro för hur Ängelholms sjukhus och Hälsostaden riskerar drabbas om ryggortopedin återtas i Region Skånes regi.

att beslut om att insända skrivelsen fattas på delegation av kommunstyrelsens ordförande om nödvändigt.

att Ängelholms kommun bjuder in representanter för Region Skåne till en dialogträff om framtiden för Ängelholms sjukhus.

Ängelholm 2016-12-06

Robin Holmberg (M)
Liss Böcker Sellgren (C)
Lennart Engström (KD)
Sven Bergman (L)

Initiativ angående tillgång till kommunstyrelsens handlingar

Tidigare har intresserade kommunfullmäktigeledamöter beretts tillgång till kommunstyrelsens handlingar så att de kunnat läsa in ärendena inför till exempel partiernas gruppmöten. Sedan i somras har denna möjlighet försvunnit då sändlistorna rensats från alla förtroendevalda som inte sitter i kommunstyrelsen.

Moderaterna anser att det är positivt att det finns fullmäktigeledamöter i Ängelholms kommun som vill läsa mer och sätta sig in i fler ärenden än vad som förväntas av dem. Det skapar bättre diskussioner inom partierna, breddar interndemokratin och kan därmed leda till att kommunen fattar bättre beslut.

Moderaterna anser därför att kanslienheten bör återinföra möjligheten att ge intresserade kommunfullmäktigeledamöter tillgång till KS-handlingarna i anslutning till att kommunstyrelsens egna ledamöter får dem, företrädelsevis genom e-tjänstprotalen för enklare hantering.

Med anledning av ovanstående yrkar Nya Moderaterna i Ängelholm att kommunstyrelsen beslutar:

att kommunstyrelsen återinför möjligheten för intresserade kommunfullmäktigeledamöter att ta del av kommunstyrelsens handlingar i samband med att de sänds ut till KS-ledamöterna.

Ängelholm 2016-09-06

Robin Holmberg (M)
oppositionsråd