”Vi klarade uppdraget – utan höjd skatt” (NST 6/12)

Budget 2017Låt oss vara tydliga. 45 öre i höjd skatt är mindre dåligt än 95 öres höjning. Att Socialdemokraterna och Engelholmspartiet kovände under sittande möte för att försäkra sig om SD:s röster tillhör spelreglerna, om än tvivelaktigt gjort av ett parti som på senare tid påtalat vikten av ”ansvar, heder och moral”.

En viktig princip för oss är att den som tagit på sig ansvaret att styra också gör det. Det åligger därför S och EP att ta fram en budget som de kan få majoritet för i fullmäktige.

De misslyckades med uppgiften och var tvungna att ändra sitt förslag. De kunde inte visa det ledarskap ängelholmarna har rätt att förvänta sig av sina folkvalda politiker. Var de rädda att förlora budgeten och kanske behöva lämna sina uppdrag?

Det allvarligaste i S och EP:s budget är dock de ekonomiska konsekvenserna:

  • Kommunfullmäktige har antagit en budget som ingen hade sett och därmed inte kunnat analysera konsekvenserna av. Vad innebär budgeten för den ekonomiska utvecklingen? Kommer pengarna att räcka under nästa år? Hur påverkas resultatet på några års sikt?
  • Budgeten tar inga steg för att effektivisera kommunens verksamheter. Att tillskjuta nya pengar utan att försöka tackla kostnadsutvecklingen är oansvarigt.
  • För tredje året i rad stödjer Sverigedemokraterna den socialdemokratiska budgeten. Två gånger har man gemensamt höjt skatten utan att den kommunala verksamheten blivit bättre.
  • Varför ville S och EP höja skatten med 95 öre när de själva nu bekräftat att det inte behövdes? Under tre timmars debatt försvarade de förslaget för att sedan föreslå halverad skattehöjning.

Är taket för skatteuttaget nått nu? Troligtvis inte då S och EP inte visat någon vilja att se över och effektivisera verksamheterna.

Vi är stolta över att ha presenterat ett eget förslag till budget där vi klarade uppgiften utan höjd skatt – med fredad skola, effektiviseringar och prioriterade satsningar.

Robin Holmberg (M), oppositionsråd
Liss Böcker Sellgren (C)
Lennart Engström (KD)
Karl-Otto Rosenqvist (MP)

När makten är det viktigaste

Mycket ska man vara med om i rollen som politiker i Ängelholm. Nu drygt 12 timmar efter att klubban föll på kommunfullmäktige (KF) igår och skattehöjningen på 45 öre var ett faktum vill jag ge min syn på det som inträffade. Några reflektioner:

  • KF har antagit en budget som ingen sett och därmed inte kunnat analysera konsekvenserna av. Den enda dokumentationen som finns är vad EP:s Stig Andersson sa i talarstolen under mötet.
  • För tredje året i rad stödjer hela eller delar av Sverigedemokraterna den socialdemokratiska budgeten. Två gånger har man gemensamt höjt skatten. Det måste således vara uppenbart för alla att en röst på SD i Ängelholm 2018 är en röst för fortsatt S+EP-styre och fortsatta skattehöjningar.
  • Agerandet att sänka skattehöjningen från 95 till 45 öre under sittande möte känns uppenbart planerat. Rykten innan mötet gav det vid handen, även om jag i det längsta ville tro att det bara var just rykten. Jag ville helt enkelt inte tro att S kunde uppträda med så lite respekt för andra människors pengar och för budgetprocessen.
  • Varför ville S och EP höja skatten när de själva nu bekräftat att det inte behövs? Under 3 timmars debatt försvarade de sitt förslag för att sedan kovända och föreslå halverad skattehöjning som om inget hänt.
  • Det är tråkigt att ängelholmarna får höjd skatt. Tyvärr så innebär den nu antagna budgeten att inga steg tas för att effektivisera kommunens verksamhet. Att tillskjuta nya pengar utan att försöka tackla kostnadsutvecklingen är mycket oansvarigt. Ängelholmarna får troligtvis räkna med höjd skatt även nästa år som det ser ut nu.

Slutligen är jag mycket stolt över kollegorna i M, C, KD, L och MP som på ett mycket distinkt sätt i talarstolen stod upp för det vi tror på, trots fulspelet från S och EP. Tack för bra debattinlägg. Nu lägger vi fokus på att bryta S och EP:s oseriösa styre senast 2018.

”Bara det går det till rätt saker”

”Jag är beredd att betala mer i skatt, bara pengarna går till rätt saker”

Detta är en hållning jag upplever att många människor spontant intar när frågan om höjd skatt i kommun, landsting och stat diskuteras. Svenskarnas vilja att betala skatt verkar alltså närmast outtömlig bara det finns goda argument för saken. Kanske är det vår gemensamma bakgrund i välfärdsstaten och dess löfte om trygghet som gör att det krävs ganska lite övertalning för att få oss att vilja avstå mer av vår lön till det offentliga.

Denna ryggmärgsreflex utnyttjas också friskt av politiker som vill höja skatteuttaget för att realisera olika, som man anser, angelägna satsningar. För mycket av det som det offentliga sysslar med går att klä i retorik som gör att det låter viktigt och ”rätt”.

Problemet med detta resonemang är dock att ”rätt saker” är olika saker för olika människor. Det kommer aldrig gå att hitta vad som är ”rätt saker” för alla eftersom vi alla har olika prioriteringar. Politikerna lämnas då att prioritera vad som är rätt – det är inte alls säkert att du håller med.

Jag upplever också att människor tyvärr inte alltid sätter sig in i vad politikerna faktiskt vill göra med de nya pengarna man får in genom en föreslagen höjd skatt. Alla har sin egen bild av vad som är ”rätt saker”, men när man granskar vad kommunen sedan använder pengarna till så inser de flesta att det finns massvis av saker som hade kunnat göras effektivare eller inte alls.

Ett annat problem är att skatten sällan höjs för att finansiera nya brett förankrade satsningar på välfärden. När den svenska välfärdsstaten byggdes ut höjdes skatteuttaget för att finansiera nya reformer och gemensamma försäkringslösningar. I modern tid upplever jag snarare att skatten behöver höjas för att bibehålla det vi redan har. Kostnaderna ökar och nedskärningar hotar om inte skatten höjs – det kan handla om skolan och vården i Ängelholm eller om skenande kostnader för sjukvården i Region Skåne. Politiken orkar och vågar inte alltid göra de åtstramningar och prioriteringar som krävs.

Slutsatsen blir att vi politiker ska vara försiktiga med att höja skatter. För även om det finns en bred vilja att betala skatt för ”rätt saker” är det naivt att tro att vi som politiker kan utröna vad dessa är och göra oss till tolk för folkviljan. Det är därför bättre att låta människor behålla mer av sina egna pengar så att de själva kan välja åt sig och sin familj. Varje ökad uttagen skattekrona begränsar familjernas möjligheter och frihet, trots slitna politikerklyschor som ”alla har råd att betala några ören mer i skatt”. Att kunna prioritera, vrida och vända på kostnader och ompröva är politiska dygder som kommer på skam när politiker tar den lätta utvägen och höjer skatten.

Kommentar angående utspel om budgetförhandlingar

I går gjorde en av kommunfullmäktiges vildar, Jim Brithén, ett utspel där han önskar gemensamma budgetförhandlingar mellan majoriteten och oppositionen. NST har skrivit om frågan här. Tidningen har önskat en kommentar från mig, vilket jag också avgivit enligt nedan:

Brithéns initiativ är väl i grunden lovvärt. Tyvärr tror jag dock att EP och S står för långt ifrån M, C, KD och MP för att det ska gå att komma överens. Vi kan inte se vad som motiverar en höjning av skatten med drygt 2800 kr/år för en medelinkomsttagare. I vårt förslag visar vi att det är möjligt att freda skolan och satsa på bland annat underhållet under 2017 med nuvarande skattenivå.

Vi kan därför inte acceptera en skattehöjning som innebär att mer än nödvändigt går till kommunens vinst. Ängelholms kommun kommer nästa år ha drygt 55 miljoner kronor i positivt resultat på sista raden. Det är gott om utrymme för att slippa spara på skolan och göra några ytterligare prioriterade satsningar utan höjd skatt.

Det är lätt att ledas tro att majoriteten vill höja skatten 2017 för att slippa göra det valåret 2018.

M, C, KD och MP tar ett budgetår i taget och låter det ekonomiska läget styra vårt budgetarbete, inte valtaktik.

Gemensam budget utan skattehöjning

Pressmeddelande 2016-11-10

BUDGET 2017. I dag presenterar Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet i Ängelholm sitt gemensamma förslag till budget för kommunen. Förslaget som arbetats och förhandlats fram mellan partierna fredar skolan från besparingar utan att behöva höja skatten.

Ängelholms kommun står inför utmaningar, inte minst i välfärden. I samband med årets budgetarbete presenterade välfärdsnämnden förslag till stora besparingar för att nå en budget i balans – trots stora överskott på nästan 56 miljoner i kommunens centrala kassa.

För Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet har den överordnade inriktningen i budgetarbetet varit att freda skolan från besparingar. Vi föreslår därför en budget där resultatmålet sänks och flera effektiviseringar görs i syfte att frigöra resurser för att säkra kvaliteten i skolan. Totalt tillskjuts 27,5 miljoner kronor för att undvika besparingar.

Utöver att undanta skolan från besparingar kan M, C, KD och MP satsa på flera angelägna områden:

• 1,4 miljoner kronor för att freda daglig verksamhet och aktivitetstimmar inom verksamheten för funktionsnedsättning
• 3 mnkr kronor mer till drift och underhåll varav 2 mnkr öronmärks för att underhålla gator och gång- och cykelvägar.
• Familjerådgivningscheck och förstärkning av familjecentralerna.
• Satsning på föreningslivet på landsbygden.
• 1 mnkr till näringslivs- och turismutveckling.
• 73 mnkr i investeringar.

Förslaget innebär ett positivt resultat för kommunen om knappt 21 miljoner kronor. Det är pengar som behövs i reserv givet oförutsedda händelser som kan inträffa under det kommande året, exempelvis att kostnaderna inte anpassas till de nya reglerna för ersättning för ensamkommande unga. För att klara denna utmaning ger M, C, KD och MP dock flera uppdrag till förvaltningen i syfte att anpassa och minska kostnaderna för mottagandet av nyanlända och ensamkommande.

– Vi tar ett budgetår i taget och har därför gjort ställningstagandet att nuvarande skattenivå är tillräcklig, Vi kan under 2017 både freda skolan och göra vissa andra viktiga satsningar med de resurser som redan finns. Det behövs dock ett ständigt effektiviseringsarbete och politisk vilja att prioritera för att det ska bli möjligt, säger oppositionsrådet Robin Holmberg (M).

Läs hela budgeten här
Bilaga 1 – Driftsbudget
Bilaga 2 – Investeringsbudget

Mer information
Robin Holmberg (M), 072-988 70 00
Liss Böcker Sellgren (C), 073-996 06 24
Lennart Engström (KD), 072-063 85 98
Karl-Otto Rosenqvist (MP), 070-175 98 56