Tillsätt extern genomlysning av bygglovsenheten

PRESSMEDDELANDE 2017-04-26

INSIKT 2016. I går presenterades SKL:s Insikt. Mätningen visar att Ängelholms kommun trots marginell förbättring tappar i förhållande till andra kommuner. Särskilt allvarligt är att det redan ifrågasatta verksamhetsområdet Bygglov tappar när kommunens ”kunder” tillfrågas. Utvecklingen riskerar försvaga Ängelholm som företagskommun. Alliansen kräver nu att en ordentlig analys av resultatet görs samt att kommunstyrelsen tar initiativ till en extern genomlysning av bygglovsenheten.

Ängelholms kommun deltar sedan några år i Sveriges kommuner och landstings undersökning Insikt. Mätningen fokuserar företagens faktiska upplevelser av den kommunala myndighetsutövningen och är ett bra komplement till Svenskt Näringslivs rankning av företagsklimatet.

Resultatet visar på en marginell förbättring där Ängelholms kommun ökar från index 65 till 66 (snittet bland mätta kommuner är index 70). I jämförelse med andra kommuner halkar vår kommun dock efter, vilket riskerar försämra Ängelholms konkurrenskraft och möjligheter att locka företag och nya invånare till kommunen.

En annan slutsats är att två av tre mätta myndighetsområden backar i nöjd-kund-index. Myndighetsområdet Serveringstillstånd backar kraftigt medan Bygglov tappar tre indexpoäng.

Alliansen anser att kommunstyrelsen omgående bör ta initiativ till en ordentlig analys av resultaten. Det är också angeläget att kommunstyrelsen tillsätter en extern genomlysning av bygglovsenheten i syfte att förbättra och effektivisera verksamheten. Flera revisionsrapporter har tidigare pekat på att verksamheten inte drivs på ett ändamålsenligt sätt, utan att tillräckliga förbättringar skett:

– En fungerande hantering av byggärenden är avgörande för att Ängelholms kommun ska vara en attraktiv kommun för såväl företag som för enskilda. Mätningen Insikt tillsammans med tidigare revisionsrapporter ger oss tydliga indikationer på att verksamheten behöver förbättras. Jag är övertygad om att ett sådant förbättringsarbete behöver ledas av en extern part, säger Robin Holmberg (M), oppositionsråd.

Mer information
Robin Holmberg (M), oppositionsråd, 072-988 70 00

Effektivare väg till bygglov

Under året har vi samtalat med ett stort antal ängelholmare om hur det är att leva och bo i Ängelholms kommun. Många uttrycker att mycket är bra, men vissa saker kan bli bättre. En sådan sak är bygglovshanteringen. Detta kunde även ses i den mätning av hur nöjda företagen är med kommunens bygglovshantering och annan myndighetsutövning som presenterades för en månad sen.

Många kommuninvånare kommer i kontakt med kommunen när de vill bygga om, bygga till eller göra andra förändringar på hus eller fastighet. För att ängelholmarna ska få den allra bästa servicen är det viktigt att kommunens bygglovsenhet har hög tillgänglighet, snabb ärendehantering och god service.

Moderaterna är övertygade om att det går att effektivisera bygglovshandläggningen, framförallt när det gäller enklare ärenden såsom dörr- och fönsterbyten, eldstäder, murar med mer. I somras skrev vi därför en motion till kommunfullmäktige om att Ängelholms kommun bör utreda och införa modellen ”bygglov direkt”.

”Bygglov direkt”, eller bygglov över disk, innebär att kommunens bygglovshandläggare vid exempelvis ett tillfälle i veckan står till förfogande för att ge information, rådgivning och vägledning. Om ärendet är av enklare karaktär kan bygglov meddelas direkt på plats.

Det är glädjande att intentionerna i vår motion nu kommer att förverkligas. Byggnadsnämnden får i budgeten för 2014 i uppdrag att införa bygglov över disk senast den 30 juni 2014. Ängelholmare som vill bygga till eller om ska enkelt kunna göra detta och mötas av god service, minimalt med byråkrati samt korta handläggningstider.

Robin Holmberg (M)
ledamot kommunstyrelsen

Per Skantz (M)
ledamot byggnadsnämnden