Miljönätverksträff med Skåne Nordväst

I dag samlades miljönätverket inom Skåne Nordväst för en andra nätverksträff. Dagens träff ägde rum i Ängelholm. Helsingborg och Ängelholm har gemensamt tagit initiativ till nätverket där miljönämndsordförandena och miljöcheferna från kommunerna och Söderåsens miljöförbund ingår.

Fokus för dagen var vikten av att våga följa upp den egna verksamheten. Jag berättade om läget i miljönämnden och på miljökontoret under 2010 samt redogjorde sedan för vilka förändringar som genomförts och vad det gett för resultat. Nätverket diskuterade även VA-planering och hur kommunerna arbetar med enskilda avlopp. Ängelholms miljöchef Karin Valtinat berättade om kommunens projekt där olika geografiska områdens arbetas igenom systematiskt. Ängelholms kommun har ett stort antal enskilda avlopp som måste hanteras. Helsingborgs stad arbetar även i projektform och har anställt två personer som bara ska arbeta med enskilda avlopp.

Nätverket kommer nästa gång att samlas i Höganäs där kommunens företrädare vill diskutera energieffektivisering i de kommunala fastigheterna. Dagens möte var mycket givande och jag tackar alla som deltog och som bidrog till de goda diskussionerna. Det är mycket välkommet att Skåne Nordväst nu även samarbetar kring miljöfrågorna. Även om våra kommuner skiljer sig åt finns det mycket att lära av varandra och mycket inspiration att hämta.

Pressmeddelande: Ökat miljösamarbete i Skåne Nordväst

I Skåne Nordväst bedrivs ambitiöst miljöarbete på lokal nivå. Kommunernas miljöarbete syftar till att minska utsläppen av växthusgaser, förbättra för kollektivtrafikresenärer, göra det lättare för företagare att göra rätt och mycket annat. Flera av utmaningarna är gemensamma och genom samarbete kan vi komma längre.

Helsingborg och Ängelholm tar nu initiativ till en första nätverksträff för kommunerna i Skåne Nordväst. Därför bjuds ordförande för miljönämnd (eller motsvarande) och ansvarig förvaltningschef in till ett första möte för att diskutera hur kommunerna kan samverka för att utveckla miljöarbetet i regionen.

– Vi hoppas att detta är starten på ett nätverk som informellt kan diskutera miljöfrågor som påverkar oss alla. På så vis hoppas vi inspireras och lära av varandra för att ytterligare utveckla vårt arbete, säger Anna Jähnke (M), ordförande miljönämnden i Helsingborgs stad.

Första träffen kommer att äga rum på rådhuset i Helsingborg i slutet av oktober. Då kommer formerna för nätverkets fortsatta arbete att konkretiseras.

– Att lära av varandra och ta till vara goda erfarenheter gör att vi kommer längre i miljöarbetet. Miljöutmaningarna stannar inte vid kommungränsen, därför är samarbete så viktigt, säger Robin Holmberg (M), ordförande miljönämnden i Ängelholms kommun.

Mer information
Anna Jähnke (M), ordförande miljönämnden Helsingborgs stad, 073-231 12 93
Robin Holmberg (M), ordförande miljönämnden Ängelholms kommun, 073-323 44 50