Pressmeddelande: Smileymärkning av restauranger

Pressmeddelande från Ängelholms kommun:

Den 19 november tar miljönämnden ställning till om Ängelholms kommun ska införa smileymärkning av restauranger.
– Smileysymboler på restauranger, kaféer och kiosker gör det enklare för ängelholmare och besökare att välja rätt, säger miljönämndens ordförande Robin Holmberg (M).

Förslaget innebär att en smileymärkning införs som ett sätt att öka både konsumenters och livsmedelsföretagares medvetenhet kring livsmedelssäkerhet.

– Många av Ängelholms livsmedelsföretag arbetar intensivt för att ge sina kunder en bra upplevelse med hög livsmedelssäkerhet. Nu får företagen en frivillig möjlighet att visa det goda arbetet för sina gäster, säger Robin Holmberg.

Smileymärkningen är frivillig på det sättet att alla restauranger som blir godkända vid inspektionerna kan välja om de vill låna en smileydekal att sätta upp i lokalen, exempelvis på entrédörren. Alla företag som säljer eller serverar livsmedel direkt till konsumenter kan få smileymärkningen. Inspektionerna görs vid ordinarie livsmedelsinspektioner och innebär inte något extra arbete för livsmedelsinspektörerna. Vid inspektionerna, som är oanmälda, görs en helhetsbedömning av verksamhetens hygien och rutiner för livsmedelshanteringen. Smileymärkningen finns redan i Helsingborg, Malmö, Halmstad, Eslöv och Hässleholm.

Om smileymärkningen införs i Ängelholm kommer de första dekalerna att delas ut i april nästa år.

Kontakt
Robin Holmberg (M), miljönämndens ordförande, tel. 073-323 44 50.

Svar till Vänsterpartiet (9/7)

Vänsterpartiet ondgör sig den 9 juli över miljöarbetet i Ängelholm. Det stämmer att kommunen i år tappat i Miljöaktuellts ranking av de svenska kommunerna. 2013 kom Ängelholm på 197 plats, jämfört med 107 plats 2012. 2011 kom Ängelholm på plats 213, 2010 på 92:e och 2009 på 191 plats.

Tyvärr visar detta en sak: Miljöaktuellts ranking är ett ganska trubbigt instrument för att mäta kommunernas miljöarbete, där variabler ändras från år till år. Stora skillnader i resultatet uppstår därför samtidigt som undersökningen breddats till att omfatta även andra frågor än miljö.

Men vi är inte nöjda för det. Miljöchefen har fått i uppdrag att bryta ner undersökningen och se hur Ängelholms kommun kan bättra sig. Ängelholm måste bli bättre ur miljöhänsyn, inte för att klättra i rankingar utan för att staden ska vara hälsosam att leva i. Nuvarande och kommande ängelholmare förtjänar god miljö.

Trots att rankingarna visar på blandat resultat har kommunen de senaste åren tagit kliv framåt. Några exempel är att miljöprogrammet som Alliansen tog initiativ till under förra mandatperioden har uppdaterats och förnyats. Miljönämnden arbetar även med att komma till rätta med de många uttjänta avlopp som finns i kommunen för att minska utsläppen av skadliga ämnen till havet och vattendragen. Sedan 2012 har ett stort antal avlopp inventerats och åtgärdats och än fler är på gång.

Vänsterpartiet kopplar miljörankingen till en ny bro över Rönneå och det nya badhuset på Hälsostaden. Det är intressant att V gör denna koppling eftersom denna typ av frågor inte mäts av Miljöaktuellt.

Vänsterpartiet vill ta ansvar för Ängelholm och säger att de tar miljöfrågorna på allvar. Jag har dock inte sett ett enda skarpt förslag förutom att badhuset ska värmas med spillvärme, spillvärme som inte ens finns i moderna ishallar. Ängelholms miljö ska vara god, men det kräver långsiktigt arbete och skarpa förslag. Moderaterna och Alliansen kommer att fortsätta arbeta för detta för ängelholmarnas skull, inte för att klättra i rankingar.

Robin Holmberg (M)
ordförande miljönämnden, Ängelholms kommun

Miljönätverksträff med Skåne Nordväst

I dag samlades miljönätverket inom Skåne Nordväst för en andra nätverksträff. Dagens träff ägde rum i Ängelholm. Helsingborg och Ängelholm har gemensamt tagit initiativ till nätverket där miljönämndsordförandena och miljöcheferna från kommunerna och Söderåsens miljöförbund ingår.

Fokus för dagen var vikten av att våga följa upp den egna verksamheten. Jag berättade om läget i miljönämnden och på miljökontoret under 2010 samt redogjorde sedan för vilka förändringar som genomförts och vad det gett för resultat. Nätverket diskuterade även VA-planering och hur kommunerna arbetar med enskilda avlopp. Ängelholms miljöchef Karin Valtinat berättade om kommunens projekt där olika geografiska områdens arbetas igenom systematiskt. Ängelholms kommun har ett stort antal enskilda avlopp som måste hanteras. Helsingborgs stad arbetar även i projektform och har anställt två personer som bara ska arbeta med enskilda avlopp.

Nätverket kommer nästa gång att samlas i Höganäs där kommunens företrädare vill diskutera energieffektivisering i de kommunala fastigheterna. Dagens möte var mycket givande och jag tackar alla som deltog och som bidrog till de goda diskussionerna. Det är mycket välkommet att Skåne Nordväst nu även samarbetar kring miljöfrågorna. Även om våra kommuner skiljer sig åt finns det mycket att lära av varandra och mycket inspiration att hämta.

Intensiv vecka 10

Den gångna veckan var en av de mest intensiva hittills i min politiska karriär. Veckan började med workshop om kommunens gemensamma styrmodell tillsammans med nämnden. Varje nämnd har i uppdrag att ta fram mål för verksamheten för kommande år. Workshopen var den första av två och var inriktad på uppföljning och omvärldsanalys.

Tisdagen började med Demokratiberedning och sedan miljönämnd. Nämndsmötet bjöd på mandatperiodens första votering, annars var det ganska lugnt. Vi fattade beslut om nya taxor inom en rad tillsynsområden såsom receptfria läkemedel, tobak och solarier samt en del annat. Protokollet finns här.

Onsdagen bjöd först på ett givande möte med LRF:s kommungrupp. Lantbrukarna tangerar självklart Miljönämndens frågor på många sätt men det som diskuterades var även av mer varierande karaktär. Som ny i rollen som nämndsordförande är det inte alltid så lätt att veta hur saker varit tidigare. Det var därför bra att min ersättarkollega i KSAU, Ola Carlsson (ordförande i MN 02-06), var med på mötet.

Eftermiddagen bjöd sedan på kommunstyrelse som avlöpte relativt lugnt.

Torsdagen ägnades åt utbildning med kommunfullmäktige- och nämndsledamöter. Vi pratade bland annat om offentlighetsprincipen, kommunens krisorganisation och lite andra nyttiga saker för oss som förtroendevalda. Samma dag publicerades ett insändarsvar från oss moderata ordförande och viceordförande till lokala näringslivsföreträdare. Detta finns att läsa här.

Som sagt var detta en intensiv vecka och de kommande två bjuder på väldigt lite politisk aktivitet (i alla fall inplanerad sådan). Då är det dags att ta fatt i jobbsökandet igen!

Till sist vill jag passa på att gratulera kultur- och fritidsnämndens ordförande i Kristianstad, Fredrik Axelsson, som i helgen förlovade sig med sin Erica. Grattis till er båda!