Fråga angående skötsel av Ängelholms huvudinfart

Klippanvägen är Ängelholms stads naturliga huvudinfart. Detta har blivit än tydligare sedan nya trafikplats Rebbelberga invigdes hösten 2016.

Klippanvägen ser dessvärre inte ut som en huvudinfart i dagsläget. Asfalten är spårig, mittrefugen rensas inte från ogräs och trasiga gatlyktor repareras/ersätts inte.

Anledningen till den dåliga skötseln angavs under 2016 vara den kommande ombyggnaden av Klippanvägen. Ett förslag presenterades i september, men efter den därpå följande debatten har det varit tyst i frågan.

Det är därför rimligt att anta att ombyggnationen inte kommer genomföras under 2017 heller. Frågan är då om Ängelholms huvudinfart ska fortsätta skötas på sparlåga även innevarande år. Miniminivån borde vara att refugerna sköts och att de ljuskällor som kan bytas ut också byts ut för ökad trafiksäkerhet.

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande fråga till kommunstyrelsens ordförande Lars Nyander (S):

Kommer Klippanvägen, huvudinfarten till Ängelholm, att skötas bättre under 2017?

Ängelholm 2017-04-19

Robin Holmberg
oppositionsråd

Fråga till Lars Nyander (S) om ÖP 2035

Enligt plan- och bygglagen är varje kommun skyldig att ha en aktuell översiktsplan (ÖP). Planen ska omfatta hela kommunen och ange inriktningen för den långsiktiga planeringen och utvecklingen av kommunen. Sedan 2014 ska kommunen också i sin ÖP redogöra för hur den avser tillgodose det långsiktiga behovet av bostäder. Givet den aktuella situationen med en tvingande lagstiftning för anvisning av nyanlända och den generella bostadsbristen är kommunens planer för bostadsförsörjning än mer angelägna.

Översiktsplanen ska aktualiseras vart fjärde år. Ängelholms kommuns nu gällande ÖP antogs av kommunfullmäktige 2005. Kommunen arbetar sedan ett par år med en ny översiktsplan som i våras ställdes ut för andra gången.

Länsstyrelsen har därefter på nytt yttrat sig över förslaget till ny översiktsplan. Det är andra gången på två år som länsstyrelsen yttrar sig kritiskt över dokumentet. Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna yttrade sig dessutom gemensamt med flertalet synpunkter och inspel. Även flera kommunala tjänstemän och myndighetsnämnden har framfört kritik mot förslaget.

Att länsstyrelsen har synpunkter på specifika utbyggnadsområden kan kanske accepteras. Det är inte ovanligt att kommunen och länsstyrelsen har olika syn. Det allvarligaste i kritiken rör dock ÖP:ns värde som styrande dokument. Den allmänna uppfattningen tycks vara att dokumentet ger för lite vägledning i strategiska frågor. ÖP:n upplevs dessutom vara för omfångsrik och svårtillgänglig.

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor till kommunstyrelsens ordförande Lars Nyander (S):

1. Avser du, trots allvarlig kritik mot förslaget, gå vidare med den aktuella versionen av ÖP2035?

2. Om ja, var och när kommer förslaget upp för beslut nästa gång?

3. Om nej, kommer du att ta initiativ till en större omarbetning – exempelvis genom att börja om med ett blankt papper?

4. Är du bekymrad över att länsstyrelsen anser att det nu upprättade förslaget inte ger vägledning i strategiskt viktiga frågor?

Ängelholm 2016-10-25

Robin Holmberg (M)

Fråga angående Hälsostadens framtid

Hösten 2013 startades, på initiativ av Alliansen i Ängelholm och Femklövern i Region Skåne, Hälsostaden som ett samarbetsprojekt mellan Region Skåne och Ängelholms kommun. Syftet var att utveckla sjukvården i Ängelholm genom nära samverkan mellan den kommunala vården och omsorgen, närsjukvården och specialistsjukvården.

Snart tre år senare kan vi konstatera att Hälsostaden varit en succé. Kortare beslutsvägar och högre tillgänglighet har lett till bättre vård för Ängelholms invånare. Förutom att stärka vården på själva sjukhuset har Hälsostaden även varit ett projekt i framkant vad gäller ny teknik och att flytta ut vården från sjukhuset till människors hem. Intresset för Hälsostaden är stort och projektet har uppmärksammats såväl nationellt som internationellt.

Tidigare i vår träffade kommunledningen i Ängelholm representanter för Region Skåne för att diskutera formerna för Hälsostadens framtid. Det är bra med dialog mellan kommunen och regionen, men det är viktigt att komma ihåg att Region Skånes regionstyrelse äger frågan om Hälsostadens fortsättning.

Projekttiden löper ut den 30 september i år. Både kommuninvånare och personal undrar nu hur framtiden för Hälsostaden ska se ut. Fem månader innan projekttidens utgång har ännu inget beslut fattats. Ärendet om förlängning av projekt eller ej togs upp i regionstyrelsens arbetsutskott den 15 mars. Därefter har ärendet inte gått vidare till regionstyrelsen för beslut.

Det är viktigt att personalen och ängelholmarna får besked om framtiden för Hälsostaden.

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande fråga till Lars Nyander (S):

Kommer du som partikamrat till regionstyrelsens ordförande Henrik Fritzon (S) och tillika kommunstyrelsens ordförande i Ängelholm agera för att Region Skåne snarast fattar beslut om Hälsostadens framtid?

Ängelholm 2016-04-26

Robin Holmberg (M)
oppositionsråd