Initiativ angående tillgång till kommunstyrelsens handlingar

Tidigare har intresserade kommunfullmäktigeledamöter beretts tillgång till kommunstyrelsens handlingar så att de kunnat läsa in ärendena inför till exempel partiernas gruppmöten. Sedan i somras har denna möjlighet försvunnit då sändlistorna rensats från alla förtroendevalda som inte sitter i kommunstyrelsen.

Moderaterna anser att det är positivt att det finns fullmäktigeledamöter i Ängelholms kommun som vill läsa mer och sätta sig in i fler ärenden än vad som förväntas av dem. Det skapar bättre diskussioner inom partierna, breddar interndemokratin och kan därmed leda till att kommunen fattar bättre beslut.

Moderaterna anser därför att kanslienheten bör återinföra möjligheten att ge intresserade kommunfullmäktigeledamöter tillgång till KS-handlingarna i anslutning till att kommunstyrelsens egna ledamöter får dem, företrädelsevis genom e-tjänstprotalen för enklare hantering.

Med anledning av ovanstående yrkar Nya Moderaterna i Ängelholm att kommunstyrelsen beslutar:

att kommunstyrelsen återinför möjligheten för intresserade kommunfullmäktigeledamöter att ta del av kommunstyrelsens handlingar i samband med att de sänds ut till KS-ledamöterna.

Ängelholm 2016-09-06

Robin Holmberg (M)
oppositionsråd

Moderaterna säger nej till blockförhyrning för nyanlända

Klockaregården
Illustration: Ängelholmshem

I morgon (15/6) behandlar kommunstyrelsen ett förslag om att blockförhyra 24 nybyggda lägenheter i Strövelstorp med option om att få hyra ytterligare 24 lägenheter när etapp två färdigställs. Skälet till att förslaget om förhyrning av samtliga nya hyresrätter i Strövelstorp kommer upp är för att täcka behovet av bostäder till de knappa 100 nyanlända som Ängelholms kommun ålagts ta emot under 2016.

Moderaterna kommer att rösta NEJ till förslaget.

Våra skäl för detta ställningstagande är enligt följande:

  • Klockaregården har tillkommit eftersom politiken i Ängelholm under förra och förrförra mandatperioden velat satsa på Strövelstorp. Därför har Ängelholmshem fått i uppdrag att uppföra 48 lägenheter för att tillföra nya hyreslägenheter till orten.
  • Strövelstorp tar som kommundel redan stort ansvar för mottagandet i Ängelholm genom det anläggningsboende som Migrationsverket sedan tidigare driver där.
  • Ängelholms kommun har av staten ålagts att ta emot ca 100 nyanlända. Vårt ingångsvärde är att kommunen så långt det är möjligt ska klara detta åtagande.
  • Kommunen är skyldig att ordna boende till de individer som staten fördelat till Ängelholm.
  • Moderaterna är av uppfattningen att HELA Ängelholms kommun måste vara med och ta ansvar för att klara våra åtaganden gentemot staten och Migrationsverket. Då är det olämpligt att Strövelstorp ska ta en så pass stor del av ansvaret genom att 24+24 lägenheter, hela nyproduktionen på Klockaregården, blockförhyrs till boende för nyanlända.
  • Moderaterna vill istället öka andelen lägenheter från Ängelholmshems hela bestånd som avsätts för boendeändamål för nyanlända. Vi vill också titta på andra möjliga lösningar för att ordna boendeplatser. Genom detta fördelas ansvaret för statens åläggande över hela kommunen.
  • Det minskar riskerna för segregation, framförallt i Strövelstorp, och ökar möjligheterna för integration i det svenska samhället.

Dessa argument förde vi fram redan i inledande diskussioner i kommunstyrelsen för två veckor sedan. Trots det väljer Socialdemokraterna att lägga fram detta olämpliga förslag. Moderaterna röstar som sagt nej.

Uppdatering 22/6: Ärendet togs bort från dagordningen på kommunstyrelsesammanträdet den 15/6 och återkommer istället på ett extramöte den 27/6. Moderaterna är naturligtvis fortsatt motståndare till förslaget om det kommer upp i samma form vid detta möte.

Kommunstyrelseinitiativ angående ”Klippans forsar”

I januari skrev företrädare för de tre Rönneå-kommunerna Klippan, Åstorp och Ängelholm en gemensam debattartikel om möjligheterna att utveckla ån som rekreationsmiljö och naturmiljö.

Det finns många argument för varför en återställning av åns naturliga flöde vore bra. Det handlar såväl om bättre förutsättningar för livet i ån, möjligheter att utveckla ekoturismen samt, om Klippans kommun så önskar, skapa attraktiva boendemiljöer i anslutning till Rönneå.

För att åstadkomma detta behöver tre kraftverk tas bort. Dessa ägs i dag av en privat aktör och om åns flöde ska återställas behöver verken köpas in och rivas. För att genomföra en sådan lösning finns troligtvis statliga stöd att söka.

Moderaterna menar att frågan behöver belysas ur en rad aspekter för att klargöra förutsättningarna för att kunna genomföra miljöprojektet ”Klippans forsar”.

Med anledning av ovanstående yrkar Nya Moderaterna i Ängelholm att kommunstyrelsen beslutar:

att Ängelholms kommun tar initiativ till att tillsammans med fler Rönneå-kommuner genomföra en utredning om förutsättningarna för att genomföra projekt ”Klippans forsar”. Utredningen ska belysa såväl ekonomiska och legala aspekter som nyttan för miljön.

att möjligheterna till extern finansiering av utredningen undersöks.

Ängelholm 2016-03-03

Robin Holmberg (M)
oppositionsråd

Läs debattartikeln här

Intensiv vecka 10

Den gångna veckan var en av de mest intensiva hittills i min politiska karriär. Veckan började med workshop om kommunens gemensamma styrmodell tillsammans med nämnden. Varje nämnd har i uppdrag att ta fram mål för verksamheten för kommande år. Workshopen var den första av två och var inriktad på uppföljning och omvärldsanalys.

Tisdagen började med Demokratiberedning och sedan miljönämnd. Nämndsmötet bjöd på mandatperiodens första votering, annars var det ganska lugnt. Vi fattade beslut om nya taxor inom en rad tillsynsområden såsom receptfria läkemedel, tobak och solarier samt en del annat. Protokollet finns här.

Onsdagen bjöd först på ett givande möte med LRF:s kommungrupp. Lantbrukarna tangerar självklart Miljönämndens frågor på många sätt men det som diskuterades var även av mer varierande karaktär. Som ny i rollen som nämndsordförande är det inte alltid så lätt att veta hur saker varit tidigare. Det var därför bra att min ersättarkollega i KSAU, Ola Carlsson (ordförande i MN 02-06), var med på mötet.

Eftermiddagen bjöd sedan på kommunstyrelse som avlöpte relativt lugnt.

Torsdagen ägnades åt utbildning med kommunfullmäktige- och nämndsledamöter. Vi pratade bland annat om offentlighetsprincipen, kommunens krisorganisation och lite andra nyttiga saker för oss som förtroendevalda. Samma dag publicerades ett insändarsvar från oss moderata ordförande och viceordförande till lokala näringslivsföreträdare. Detta finns att läsa här.

Som sagt var detta en intensiv vecka och de kommande två bjuder på väldigt lite politisk aktivitet (i alla fall inplanerad sådan). Då är det dags att ta fatt i jobbsökandet igen!

Till sist vill jag passa på att gratulera kultur- och fritidsnämndens ordförande i Kristianstad, Fredrik Axelsson, som i helgen förlovade sig med sin Erica. Grattis till er båda!