Ekonomisk oreda i Ängelholms kommun att vänta

I dag har S, EP och SD skapat ekonomisk oreda i vår kommun genom att rösta ner de förslag på effektiviseringar och besparingar på administration som blev konsekvensen av att Alliansens budget vann i höstas.

Om detta inte ändras kommer det troligtvis fattas pengar för att finansiera Alliansens förstärkningar av välfärden, bland annat drygt 12 miljoner mer till skolan.
En kort återblick på turerna kring budget 2018:

 • I oktober presenterade Socialdemokraterna sin budget för 2018. För att klara sista raden föreslogs stora besparingar inom skola, socialtjänst och äldreomsorg.
 • Alliansen ansåg att S-förslaget var oacceptabelt (och ärligt talat väldigt förvånande för att komma från S). I vår egen budget valde vi att omprioritera 1 % av kommunens budget från främst administration och använde pengarna till att stärka upp kärnverksamheterna: skola, vård och social.
 • S, som rimligtvis borde avgått när deras budget föll, sa att Alliansbudgeten fastställts genom demokratiska beslut och den skulle nu genomföras.
 • Sedan i november har tjänstemännen på Ängelholms kommun processat ett ärende där besparingarna och omprioriteringarna preciserats. Ärendet har även beretts i kommunstyrelsen för beslut i dag, 14 mars.
 • Tjänstemannautredningen var inte perfekt, men visade trots det att det fanns stor potential att spara på administrativa tjänster i kommunen och därmed frigöra välbehövliga resurser till välfärden. Alliansen lämnade därför ett gemensamt justerat förslag för behandling på dagens möte.
 • På dagens kommunstyrelsemöte röstar så S, EP, SD och Stig Andersson ner både tjänstemännens och Alliansens justerade besparingsförslag.
 • Kommunen står nu med en underfinansierad budget, risk för ekonomiskt kaos och sedan tidigare känt politiskt kaos.
 • Man måste fråga sig vad det är S vänder sig mot? Sparade vi för mycket? För lite? Eller vill de bara skapa oreda att skylla på Alliansen i den kommande valrörelsen? Var inte löftet om att följa demokratiskt fattade beslut värt något?
 • Återigen ser vi att S, EP och SD landar i samma slutsats och ser till att fälla Alliansförslag för att skapa oreda. Det kan inte vara en slump. Är det inte dags att de lägger ett gemensamt förslag så att det går att se vilka som de facto nu styr kommunen ihop?
 • Valrörelsen har börjat. S har övergett ambitionen att ta politiskt och ekonomiskt ansvar. Så här kan vi inte ha det längre. Det är dags att rösta bort sossarna!

Det går att styra Ängelholm

Vem kan styra Ängelholm?

Denna relevanta frågeställning pryder framsidan på dagens NST.

Vid ett möte i dag på Folkets hus har Alliansen och Miljöpartiet ställt Socialdemokraterna mot väggen. I ljuset av de senaste veckornas politiska kaos i Ängelholms kommun måste S ta konsekvenserna, avgå och ställa samtliga platser till förfogande så att en ny konstellation kan väljas av fullmäktige.

Socialdemokraterna vägrar konsekvent att acceptera att förutsättningarna för deras maktinnehav (samarbetet med Engelholmspartiet) rasat samman och klamrar sig krampaktigt kvar vid sina poster.

Nu räcker det med krumbukter. Ängelholms kommun behöver stabilitet och ansvarstagande. Nuvarande S-styre har gång på gång visat att de inte klarar av att ge kommunen detta – därför måste Alliansen och MP agera för ordning och reda.

På måndag kommer vi därför att begära extra sammanträde med kommunfullmäktige och att samtliga platser i kommunstyrelse, nämnder, beredningar etc. väljs om. Denna ansvarstagande koalition garanterar lugn och stabilitet fram till dess att väljarna i september får välja vilka partier som ska företräda dem.

Socialdemokraterna har nu att välja om de vill bidra till att lösa det allvarliga läget, eller om de fortsatt ska klamra sig fast vid sina uppdrag.

Kommentar om det politiska läget i Ängelholms kommun

De senaste dagarna har det onekligen stormat rejält i Ängelholmspolitiken.

Jag har själv avhållit mig från att kommentera situationen för att inte mer än nödvändigt spä på det politikerförakt som med största sannolikhet följer i spåren av det politiska kaos som kulminerat i Ängelholm under veckan.

Vad är det då som har hänt? Den styrande koalitionen i Ängelholms kommun har under veckan rasat samman. Engelholmspartiet har i det närmaste utraderats som politisk kraft. Deras kommunalråd och grundare är politisk vilde och företräder numer enbart sig själv. Flera ledande EP-företrädare har hoppat av.

Vad innebär detta för möjligheterna att styra Ängelholms kommun? Läget är givetvis extremt allvarligt. Från att Socialdemokraterna tillsammans med sina koalitionspartier vid mandatperiodens början kontrollerade 26 mandat i fullmäktige kan de nu enbart räkna in 15 egna mandat som sitt regeringsunderlag.

Ängelholms kommun behöver inte mer av sönderfall och politisk oreda. Det slår mot oss alla och riskerar lämna fältet fritt för ytterlighetspartier.

Ängelholm behöver ansvarstagande och stabilitet. Jag anser att Socialdemokraterna i Ängelholm behöver ta konsekvenserna av att deras samarbete med Engelholmspartiet rasat samman, att deras budget fallit och att de nu saknar stöd i kommunfullmäktige för att fortsätta styra. De bör avgå.

Jag är i kraft av oppositionsledare naturligtvis redo att pröva förutsättningarna för ett annat styre. Alliansen, som kontrollerar 22 mandat i fullmäktige, utgör en bra grund att bygga en bredare koalition av ansvarstagande på. Ängelholms väljare förtjänar bättre än vad deras politiker klarat av att visa den senaste veckan.

Kommentar till NST:s artikel om köpet av Kronoskogen och Nybroskogen

Jag drar mig allt som oftast för att kommentera vår lokala tidning NST:s journalistik. Jag inser att det kan vara svårt att exakt återge vad som sagts i en intervjusituation och att kommunikation är svårt – mottagare och avsändare kan uppfatta samma sak på olika sätt.

Men när NST i dag rapporterar om fullmäktigedebatten om Ängelholms kommuns köp av Nybroskogen och Kronoskogen skriver tidningen direkta felaktigheter som jag reagerar kraftfullt mot. Det värsta är att tidningen inte ens bemödat sig att kontrollera om det de uppfattat är korrekt. Nedan kommenterar jag NST:s artikel:

”– Det var ett misslyckande att låta det gå till budgivning, sa oppositionsrådet Robin Holmberg (M) självkritiskt.”

NST har tyvärr missuppfattat vad jag sa i debatten. Jag sa att det var ett misslyckande av Socialdemokraterna att låta skogsköpet gå till budgivning och att vi tyvärr aldrig kommer få veta vad vi kunnat köpa skogarna för om man varit mer proaktiv och försökt stänga affären innan en budgivning. Om man inte varit delaktig i processen kan man inte heller vara självkritisk…

”De båda var delaktiga i processen och inser att slutpriset nog kunde blivit lägre om man hade förhandlat direkt när Sveaskog erbjöd kommunen att köpa.”

Denna formulering leder tankarna helt fel. Jag har inte varit delaktig i diskussionerna. Jag har precis som övriga partier i kommunens fastighetsgrupp informerats sent i processen och där tillsammans med övriga Alliansen drivit på för att Lars Nyander (S) och kommunen skulle köpa skogarna innan budgivningen startade – dvs. det precis motsatta mot vad tidningen antyder har hänt!

Jag tycker det är tråkigt att NST ger ängelholmarna en felaktig bild av händelseförloppet i en sådan här infekterad fråga.

Uppdatering: NST har nu ändrat i artikeln på hd.se och meddelat att de kommer trycka en rättelse i papperstidningen.

Nu räcker det

Under gårdagskvällen hörde flera personer av sig och rapporterade om ett större slagsmål mellan olika personer eller grupper på Stortorget i Ängelholm: På väg hemåt körde jag själv förbi torget och såg då ett stort pådrag med poliser och ambulanser.

Jag vet ännu inte de exakta detaljerna i vad som hänt, men uppenbart är att vi i Ängelholm nu nått kulmen på den trygghetskris som fått pågå på Stortorget sedan i julas när det stökades på Stadsbiblioteket. Oavsett vad denna senaste händelse berott på ser många med mig mönstret och det är inte en slump att det är just på torget som detta nu kunde ske.

Jag tror jag talar för alla ängelholmare när jag säger att nu räcker det.

Så här vill vi och ska vi inte ha det i vår stad. Ängelholms stortorg ska inte vara en plats för slagsmål, narkotikaförsäljning, störande av ordningen, bråk mellan ungdomar och torgrestaurangerna eller andra olagligheter.

Ängelholms kommun har gjort insatser under 2017 för att stävja otryggheten på torget med utökad väktarrondering, borttagande av cykelstället som blivit en otrygg samlingspunkt, fältarna har engagerats m.m. Detta är rimliga åtgärder i kommunens verktygslåda, men ändå har de inte räckt.

Nu behövs tydligare markeringar från samhället att denna utveckling inte är okej. Detta kan enbart Polisen stå för.

Jag har stor respekt för Polisen och vet att de jobbar på trots knappa resurser och dålig nationell styrning. Dock blir jag bestört när jag exempelvis talar med krögare som ringt Polisen om bråk och oordning på torget utan att Polisen kommit – trots att Polisen rimligen borde känna till hur det sett ut på torget under året.

Detta får inte fortgå. Låt inte den nationella trygghetskrisen få fäste i Ängelholm. Jag kräver därför att detta får ett slut.

Följande insatser bör göras:

 • Tätare patrullering med Poliser på Stortorget och Storgatan.
 •  Stäng av det publika wi-fi-nätet på Stadsbiblioteket under kvällar och helger.
 •  Polisen bör rensa upp eventuell olaglig verksamhet i parkeringsgaraget, därefter bör lås sättas upp så att bara de som parkerat sin bil kan komma in i garaget.
 •  Utöka kommunens patrullering med ordningsvakter, låt dem utgå från biblioteket och torget.
 •  Se över möjligheterna till kameraövervakning på den aktuella platsen.
 • Förstärk belysningen kring Rådhustäppan och aktivitetsparken vid kyrkan för ökad trygghet.

Angående Växthustomten

Så har då fullmäktige fattat någon form av beslut om Växthustomtens framtid, även om det blev lite av ett ”jaså”.

Några reflektioner:

1. Klart är att Socialdemokraternas förslag om en park på tomten saknar stöd i kommunfullmäktige. S-motionen röstades ner med siffrorna 31-19, en ledamot avstod.

2. Alliansens motion saknar också tillräckligt med stöd för att bifallas, om jag räknade rätt igår hade det blivit 24 för mot 27 emot vid en votering. Bostäder på Växthustomten har alltså större stöd än en park, men 26 röster krävs för att motionen ska passera KF.

3. Två partier (EP och MP) vill inte ta ställning FÖR någon motion utan yrkade avslag till båda. Skälen skiljer sig åt. Tolkar MP som att de kan tänka sig byggnation i mindre skala än Alliansen. EP verkar dock vilja bevara status quo och inte behöva ta ställning för någon linje.

4. S klamrar sig krampaktigt kvar vid frågan om Klippanvägens förlängning och tycks göra allt för att återupprepa 2014 års val. Ingen fråga är för liten för att skramla med Pyttebrofrågan i, trots att även Rädda Pyttebroföreningen skrivit att bostäder på Växthustomten inte kräver någon ny trafikinfrastruktur. Men vad vill egentligen S? Har de några idéer för Ängelholms framtid och utveckling som inte bara innebär att man säger nej till alliansförslag?

5. Alliansens förslag återremitterades. Jag tror att det går att hitta en lösning där bostäder i grön miljö och där allmänhetens tillgång till åpromenaden garanteras och utvecklas. Jag är beredd att försöka hitta en lösning, hellre det än att tomten ska ligga öde i avvaktan på att exempelvis EP vågar ta ställning.

Kommentar angående Munkabygget

m_rh_djFörslaget om Munkabyggets förändrade användning – från samlingslokal för Munka Ljungbys föreningar till förskola – har väckt mycket debatt sedan det blev offentligt i förra veckan.

Att det behövs fler förskoleavdelningar i Ängelholms kommun kan inte vara någon nyhet för Socialdemokraterna. De stoppade bland annat en ny förskola i Tåstarps gamla skola under förra mandatperioden och avskaffade vårdnadsbidraget, utan att skapa fler förskoleavdelningar, under 2015. Nu försöker de göra en brandkårsutryckning för att lösa problemet och sätter övriga partier i en gisslansituation där varje tänkbart beslut riskerar drabba någon grupp i Munka:

1. Vår kritik riktar sig i första hand mot att S har jobbat i det dolda. Endast S och inga andra politiska partier har fått vara med. De som borde fått information om planerna har inte fått det. När vi väl på omvägar blivit varse om planerna, och ifrågasatt dem så har det sagts att det inte alls var ett skarpt förslag, utan bara en, bland många andra idéer, som skulle utredas. Så sent som i tisdags hette det fortfarande från ordförande i Ängelholmshem att det absolut inte var ett förslag. När vi velat lyfta det till diskussion i Ängelholmshems styrelse har vi vägrats detta av det styrande partiet (S).

2. I andra hand riktar vi kritik mot i vilken ordning man agerat. Hyresgäster har redan blivit informerade om att de inte kommer kunna genomföra planerade evenemang i lokalerna, innan några politiska beslut fattats. Ärendet har nu gått så långt att politiken bara står att välja mellan ”pest eller kolera”. Oavsett hur de övriga partierna agerar nu så kommer någon i kläm.

Hade vi haft en bred politisk dialog från dag ett, något Lars Nyander (S) ofta efterfrågar men sällan bjuder in till, så hade vi kanske idag istället haft ett förslag där både nuvarande och kommande hyresgästers krav kunnat tillgodoses. Att samarbeta och söka samförstånd är inte att tvinga sin motpart att ta ställning och behöva välja mellan två dåliga alternativ.

3. Vi är även tveksamma mot placeringen av två nya avdelningar. Det blir i direkt anslutning till Munkabyns förskola, och kommer som vi förstår det använda sig av deras gård. Munkabyn har idag 9 avdelningar. Och med två avdelningar till (även om det blir en annan förskola) på samma yta skapar vi en av Sveriges största förskolor.
Enligt Google har den största 12 avdelningar (http://www.vaxjo.se/-/VoFAB/Vi-bygger/Fardigstallda-byggen/Forskolan-Paletten/).

Historiskt var tanken aldrig att det skulle bli så många avdelningar på Munkabyn när beslutet fattades om att göra om Munkaskolan till förskola. Det skulle bli 5-6 avdelningar, med möjlighet till 1-2 extra tillfälliga avdelningar. När extraavdelningarna togs i bruk, skulle man börja projektera och bygga en ny förskola, för att sedan flytta dem dit. Nu verkar de ha blivit permanenta. Och dagens förslag känns därmed som en paniklösning för att kunna trycka in ännu fler barn.

En annan fråga som måste beaktas är brandvärnet, som har sin station på området. Kommer utryckningen med brandbilen hindras eller försvåras?

Stämmer förslaget med fattade beslut?

Det politiska beslut som finns att hitta i detta ärende är från Välfärdsnämnden. Och fattades i oktober i fjol. Då beslöts ”att föreslå kommunstyrelsen besluta uppdra åt SST fastighetsenheten att förhyra lokal för en förskoleavdelning i anslutning till Möllebackens förskola”. Kan denna placering anses vara i anslutning till Möllebacken? Det är 75 meter till Munkabyn, 250 meter till Möllebacken. Inga vägar behöver korsas för att komma till Munkabyn. Huvudgatan i Munka-Ljungby, Östra Storgatan, måste korsas för att komma till Mölllebacken. Vi anser att detta är att anse i anslutning till Munkabyns förskola, inte Möllebacken, som beslutet var.

Vikten av samlingslokaler i tätorterna

Med i beaktandet måste vi ta de slutsatser som beredningen för samhällsbyggnad kommer fram till. Enligt förhandsinformation kommer beredningen peka på vikten av samlingslokaler ute i våra tätorter. Nu vill man alltså ta bort den naturliga mötesplatsen i vår största tätort.

Likställighetsprincipen

Pensionärsorganisationerna i centralorten har goda tillgångar till egna större fest- och samlingslokaler.

Avslutande frågeställningar

Innan ett förslag till beslut läggs fram för KS behöver följande frågor besvaras:

• Hur akut är behovet? Finns det tid att ta ett steg tillbaka och utreda, och i samförstånd finna lösningar på de oönskade effekter som uppstår?
• Hur ser den långsiktiga planen ut för nya förskolor i Munka-Ljungby?
• Om det finns behov och planer på att anlägga en ny förskola, kan man då hitta en temporär lösning som inte drabbar pensionärerna och kanske är bättre lämpad för verksamheten?
• Är det verkligen klokt att samla alla förskolor på en så liten yta? Kan det vara bättre att sprida ut dem i orten, med tanke på den biltrafik det genererar?
• Om det är så att denna placeringen är den optimala, och inget mer behov ses i framtiden, kan man då bygga om lokalerna så att de kan utnyttjas som förskola på dagarna och samlingslokal på kvällar och helger? Och på så vis få en bättre utnyttjande grad av kommunens lokaler.

Daniel Jönsson (M)
Vice ordförande i beredningen för samhällsutveckling och boende i Munka Ljungby

Robin Holmberg (M)
oppositionsråd

När makten är det viktigaste

Mycket ska man vara med om i rollen som politiker i Ängelholm. Nu drygt 12 timmar efter att klubban föll på kommunfullmäktige (KF) igår och skattehöjningen på 45 öre var ett faktum vill jag ge min syn på det som inträffade. Några reflektioner:

 • KF har antagit en budget som ingen sett och därmed inte kunnat analysera konsekvenserna av. Den enda dokumentationen som finns är vad EP:s Stig Andersson sa i talarstolen under mötet.
 • För tredje året i rad stödjer hela eller delar av Sverigedemokraterna den socialdemokratiska budgeten. Två gånger har man gemensamt höjt skatten. Det måste således vara uppenbart för alla att en röst på SD i Ängelholm 2018 är en röst för fortsatt S+EP-styre och fortsatta skattehöjningar.
 • Agerandet att sänka skattehöjningen från 95 till 45 öre under sittande möte känns uppenbart planerat. Rykten innan mötet gav det vid handen, även om jag i det längsta ville tro att det bara var just rykten. Jag ville helt enkelt inte tro att S kunde uppträda med så lite respekt för andra människors pengar och för budgetprocessen.
 • Varför ville S och EP höja skatten när de själva nu bekräftat att det inte behövs? Under 3 timmars debatt försvarade de sitt förslag för att sedan kovända och föreslå halverad skattehöjning som om inget hänt.
 • Det är tråkigt att ängelholmarna får höjd skatt. Tyvärr så innebär den nu antagna budgeten att inga steg tas för att effektivisera kommunens verksamhet. Att tillskjuta nya pengar utan att försöka tackla kostnadsutvecklingen är mycket oansvarigt. Ängelholmarna får troligtvis räkna med höjd skatt även nästa år som det ser ut nu.

Slutligen är jag mycket stolt över kollegorna i M, C, KD, L och MP som på ett mycket distinkt sätt i talarstolen stod upp för det vi tror på, trots fulspelet från S och EP. Tack för bra debattinlägg. Nu lägger vi fokus på att bryta S och EP:s oseriösa styre senast 2018.

Kommentar angående utspel om budgetförhandlingar

I går gjorde en av kommunfullmäktiges vildar, Jim Brithén, ett utspel där han önskar gemensamma budgetförhandlingar mellan majoriteten och oppositionen. NST har skrivit om frågan här. Tidningen har önskat en kommentar från mig, vilket jag också avgivit enligt nedan:

Brithéns initiativ är väl i grunden lovvärt. Tyvärr tror jag dock att EP och S står för långt ifrån M, C, KD och MP för att det ska gå att komma överens. Vi kan inte se vad som motiverar en höjning av skatten med drygt 2800 kr/år för en medelinkomsttagare. I vårt förslag visar vi att det är möjligt att freda skolan och satsa på bland annat underhållet under 2017 med nuvarande skattenivå.

Vi kan därför inte acceptera en skattehöjning som innebär att mer än nödvändigt går till kommunens vinst. Ängelholms kommun kommer nästa år ha drygt 55 miljoner kronor i positivt resultat på sista raden. Det är gott om utrymme för att slippa spara på skolan och göra några ytterligare prioriterade satsningar utan höjd skatt.

Det är lätt att ledas tro att majoriteten vill höja skatten 2017 för att slippa göra det valåret 2018.

M, C, KD och MP tar ett budgetår i taget och låter det ekonomiska läget styra vårt budgetarbete, inte valtaktik.

Nu måste de nya parkeringsreglerna utvärderas

Att Ängelholms kommun infört nya parkeringsregler kan inte ha undgått någon. Många är de som i media, sociala medier, i kommunens synpunktshantering och i samtal med oss politiskt aktiva vittnat om det upplevda kaoset. Det är människor som börjat ta bilen till jobbet eftersom de av förklarliga skäl inte kan vara hemma och flytta bilen. Ängelholmare som betalar för månadskort och som sen inte har någon plats att parkera bilen på. Lärare på gymnasieskolan som istället för att ägna kraft och energi åt att utbilda våra ungdomar istället måste stressa runt på morgonen för att försöka hitta en plats.

Med anledning av den situation många vittnar om anser jag att Ängelholms kommun måste agera i två angelägna frågor:

1. Kommunen måste ta ett halvt kliv tillbaka och göra en seriös utvärdering av de nya parkeringsreglerna. Har de nya parkeringsreglerna fått önskade effekter? Om nej, vilka justeringar behöver göras för att få rätsida på situationen? Hur har cityhandeln påverkats?

Att parkeringen inte upplevs fungera i människors vardag är naturligtvis mycket allvarligt. Men frågan är om det inte långsiktigt är mycket mer allvarligt att det inte finns något tydligt politiskt ansvar för trafik- och parkeringsfrågorna. I dagens NST vittnar kommunstyrelsens ordförande Lars Nyander (S) och myndighetsnämndens ordförande Lars-Olle Tuvesson (S) om att de inte heller vet vem som har det politiska ansvaret för parkeringarna.

2. Jag menar att ansvarsfrågan bör klarläggas så snart som möjligt. Är det kommunstyrelsen eller myndighetsnämnden som har ansvaret? Om det inte tydligt är definierat i nuvarande reglemente bör ett ärende om justering av den politiska organisationen lyftas omgående! Politiken kan inte avhända sig ansvaret till en tjänsteman – det behövs politisk styrning i för ängelholmarna angelägna frågor.

NST: Betalar för p-plats som inte finns

NST: Ansvaret har fallit mellan stolarna