Därför röstar vi på ett eget förslag i kväll

Treklövern-ledareI förra veckan kommenterade jag Socialdemokraternas framtidsförklaring. Tyvärr lämnade den lite att önska. Treklövern kommer därför att på kvällens sammanträde lägga fram ett eget förslag till framtidsförklaring. Nedan förklarar Treklöverns gruppledare bakgrunden till detta.

På kommunstyrelsens sammanträde den 13 maj framlade Socialdemokraterna sitt förslag till framtidsförklaring för Ängelholms kommun. Treklövern valde vid det tillfället att avstå från att delta i beslutet i avvaktan på kommunfullmäktige. Framtidsförklaring som form infördes av Alliansen som övergripande politiskt ramverk/idéinriktning och ligger till grund för Ängelholms kommuns målarbete inom samtliga nämnder och därmed även dess verksamheter.

Det gör antagandet av en framtidsförklaring till ett av de viktigaste politiska besluten under mandatperioden, i viss mån viktigare än de budgetar som läggs under samma tid. Den viljeinriktning som framtidsförklaringen stakar ut anslår tonen för i vilken riktning Ängelholm ska utvecklas den kommande mandatperioden. I ett sådant beslut är det rimligt att alla partier var för sig eller i parlamentariska samarbeten lägger fram sina egna visioner och därefter underställer dem kommunfullmäktiges beslut.

Vi kan konstatera att den Socialdemokratiska framtidsförklaringen är ganska allmänt hållen och ger få svar i viktiga strategiska frågor. En övergripande politisk viljeinriktning bör ge vägledning i det målarbete som ska genomföras för kommande år. Här anser vi att det nya styret misslyckats.

Socialdemokraterna har dessutom valt att styra i minoritet utan stadigvarande politisk samverkan med andra partier. Denna S-minoritet är därmed inte den största minoriteten i kommunfullmäktige: det är Treklövern. Att partier eller partikonstellationer styr i minoritet är i sig inget konstigt, men det bygger på att det inför varje politiskt beslut skapas ett parlamentariskt underlag som antingen är i majoritet eller i största minoritet. Så tycks inte ha skett i utarbetandet av Socialdemokraternas framtidsförklaring.

Mot denna bakgrund väljer därför Treklövern att lägga fram ett eget förslag till övergripande mål- och idédokument för mandatperioden 2015-2018.

Treklövern föreslår därför kommunfullmäktige besluta:

att anta Treklöverns förslag till framtidsförklaring 2015-2018

Läs förslaget här!

Kommentar till S framtidsförklaring

robin_holmberg_341804_03wFör några dagar sedan presenterade Socialdemokraterna i Ängelholm sin framtidsförklaring. Detta dokument är en del av Ängelholms kommuns styrmodell och ligger som grund för det fortsatta målarbetet i nämnderna och i verksamheterna.

Tyvärr var utrymmet för mig som oppositionsråd att kommentera dokumentet i dagens NST (18/5) begränsat. Därför väljer jag att nedan redovisa de synpunkter jag har på Socialdemokraternas vision för Ängelholm. Dokumentet är som sagt grunden kommunens målarbete och man kan därför tycka att den politiska inriktningen faktiskt måste styra mot något och ge svar på vilka vägval S vill göra i strategiska frågor. Den som vill läsa Socialdemokraternas dokument hittar det här: Framtidsförklaring S 2015-2018

  • Tyvärr är framtidsförklaringen ett av de mest allmängiltiga politiska dokument jag sett. Innehåller få eller inga konkreta förslag för vad Socialdemokraterna vill åstadkomma under mandatperioden – bara visioner som jag tror att alla partier kan ställa upp på.
  • Inga skrivningar om ekonomi. Hur vill Socialdemokraterna att Ängelholms kommuns ekonomi ska utvecklas de kommande åren och vad är S målbild gällande den kommunala ekonomin? Ska de saker man skriver om i dokumentet finansieras genom fortsatta skattehöjningar eller är man beredda att prioritera och ompröva i befintlig verksamhet?
  • Väldigt vaga skrivelser om bostäder. Det är bra att Socialdemokraterna vill att det ska finnas blandade upplåtelseformer för bostäder, men hur ska man åstadkomma detta? Är man beredd att fatta de beslut som krävs för att det ska kunna fortsätta byggas bostäder i Ängelholm?
  • Inga skrivningar om kultur eller kulturlokaler. Socialdemokraterna har i många år slagit sig för bröstet för att de vill satsa på kulturen. När de nu presenterar sin inriktning för perioden finns inte ett enda ord om kulturen och om hur den ska utvecklas.
  • Där finns inte heller ett enda ord om de vallöften man givit om lokaler för kultur och aktiviteter för unga (se Socialdemokraternas lokala valprogram). Mot denna totala brist på förslag och besked ligger ett färdigberäknat och färdigutrett förslag om att utveckla biblioteket till en modern mötesplats med scener och utrymme för kultur i Kulturstråket. Det hade varit smakfullt om S gav någon form av besked i denna fråga.

Som bekant styr Socialdemokraterna i minoritet. De har 16 mandat i kommunfullmäktige mot Treklöverns 19 mandat. Tidigare år har den gamla oppositionen ondgjort sig över bruket av framtidsförklaringar i målstyrningen och de har därför avstått. Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna är en aktiv opposition som istället för att bara säga nej kommer med egna förslag. Det ska därför bli intressant att se hur Socialdemokraterna ska tråckla sitt politiska visionsdokument genom kommunfullmäktige.