Sätt dig vid förhandlingsbordet, Nyander!

PRESSMEDDELANDE 2016-03-18

På måndag 21 mars behandlar kommunfullmäktige i Ängelholm frågan om ny spårpassage vid järnvägen i Stationsområdet. Valet står mellan en ”supertunnel” för 105 miljoner kronor, varav Ängelholms kommun får betalar 82 miljoner, eller en spårövergång till en totalkostnad om 26 miljoner kronor (kommunen får då betalar merkostnaden om 3 miljoner). Treklövern uppmanar nu kommunstyrelsens ordförande att sätta sig vid förhandlingsbordet så att vi gemensamt kan hitta en lösning.Treklövern ledare

Efter att frågan om spårpassage behandlats i den styrgrupp som bildats på Treklöverns initiativ för att stödja och leda utvecklingen av Stationsområdet har en olycklig politisk låsning uppkommit där S och Treklövern står mycket långt ifrån varandra. Om Socialdemokraterna trots allt väljer att driva igenom sitt förslag kommer det att kosta Ängelholms skattebetalare minst 82 miljoner kronor.

I samtal med ängelholmare och genom att följa diskussioner på sociala medier kan Treklövern konstatera att det finns ett motstånd mot den av S föreslagna spårpassagen. De främsta argumenten som förs fram handlar om den höga kostnaden och om att en undergång uppfattas som mer otrygg.

Den 9 mars uppmanade därför Treklöverns gruppledare gemensamt i en insändare Socialdemokraterna att ompröva sitt ställningstagande. S tycks dock fortsatt förorda den dyra spårundergången. Givet Trafikverkets tidplan för Västkustbanans utbyggnad kommer beslutet inte kunna ändras utan binder upp Ängelholms kommun för lång tid, in i nästa mandatperiod. Det vore därför smakfullt med en lösning som kan accepteras av såväl majoriteten som oppositionen.

Treklövern bjuder därför in kommunstyrelsens ordförande Lars Nyander (S) till att sätta sig vid förhandlingsbordet:

– På måndag riskerar Ängelholms fullmäktige att fatta ett olyckligt beslut. Vi ser att förslaget med en undergång är både dyrt och passar dåligt in i den framtida utvecklingen av Ängelholms stationsområde. Låt oss därför släppa prestigen och sätta oss ner och förhandla om en alternativ lösning, säger Robin Holmberg (M), oppositionsråd.

Stationsområdet är Ängelholms nästa stora utvecklingsprojekt. Utvecklingen kommer främst att ske nord och nordost om dagens stationsbyggnad och Sockerbrukskvarteren. Treklövern anser det därför vara intressant att diskutera om en billigare och mer rättplacerad spårundergång går att skapa norr om stationshuset samtidigt som Järnvägstunneln behålls i söder och en bro byggs över spåren för tågresenärer. På så sätt kan både Socialdemokraternas och Treklöverns respektive förslag rymmas i en attraktiv helhet.

Treklövern utgår därför från att Lars Nyander (S) skyndsamt kallar ihop ett möte för förhandlingar.

Mer information:
Robin Holmberg (M), oppositionsråd

Undergången måste stoppas (NST 9/3)

Socialdemokraterna och Engelholmspartiet vill bygga en ”supertunnel” under spåren på stationsområdet i Ängelholm. Totalkostnaden beräknas, med stor osäkerhet, till 105 miljoner kronor. Av detta får kommunen stå för 82 miljoner kronor.

Diskussionen om hur vi ska ta oss förbi spåren i framtiden kommer av Trafikverkets utbyggnad av dubbelspår på hela Västkustbanan. I samband med detta ska den otrygga bompassagen på Ängelholms station byggas bort. Trafikverket bekostar en spårövergång till en fastställd kostnad om 23 miljoner kronor, liknande de på stationerna i Barkåkra och Förslöv.
Kommunen har i detta läge utrett möjliga alternativ till standardlösningen. När stationsområdet nu ska utvecklas är det viktigt att järnvägens utbyggnad passar in i den miljö och den nya stadsbild vi vill skapa.

Treklövern har efter noga övervägande fastnat för en snedställd spårövergång till en kommunal merkostnad om tre miljoner kronor med utsikt mot staden och mot Kronoskogen.
Vi ser detta som det mest attraktiva, mest kostnadseffektiva och tryggaste alternativet. Samtidigt bidrar det med stadsmässighet och markerar för resenärer att de kommit fram till vår stad. Att befintlig infrastruktur – Järnvägstunneln till Järnvägsmuseet och Kronoskogen – dessutom behålls och förbättras är positiva bieffekter.

Mot detta förslag står S och EP:s huvudlösa förslag om en supertunnel. I en värld där resurserna är obegränsade hade kanske detta alternativ kunnat övervägas. Treklövern ser dock att det finns många andra behov i vår kommun som är långt mer angelägna. Vi vet exempelvis att kommunen kommer att behöva renovera biblioteket, bygga förskolor, renovera Stadshuset och göra insatser för att skydda stränderna. Dessutom finns önskemål om en renoverad Parkskola, scener och lokaler för kulturen och mycket mer. Treklövern anser helt enkelt att en supertunnel för 82 kommunala miljoner är fel prioritering.

Vi utgår därför från att S tar förnuftet till fånga och stoppar sin undergång.

Robin Holmberg (M)
oppositionsråd

Liss Böcker Sellgren (C)
gruppledare

Lennart Engström (KD)
gruppledare

Trafiken måste fungera i ängelholmarnas vardag (HD/NST 11/2)

Är det verkligen så här vi vill ha det i Ängelholm? Så reagerar troligtvis många när de satt sig in i Socialdemokraternas och Miljöpartiets förslag till vision för trafikens utveckling i centrala Ängelholm.

S och MP föreslår nämligen att stadens centrum ska bli ”i princip bilfritt”. Endast de som bor i stan ska tillåtas köra inom den zon som markeras med ett ilsket rött streck. Vad detta kan komma att få för konsekvenser för handeln, restaurangerna och de andra verksamheterna i Ängelholms centrum inser nog de flesta. Och hur blir det med tillgången till havet, stationen, Råbocka Camping och andra målpunkter när matarlederna samtidigt smalnas av och tillgängligheten minskar?

Treklövern delar i grunden synen att våra transporter måste bli mer miljövänliga, mer effektiva och att rätt trafikslag (bil, buss, cykel eller gång) ska användas för den aktuella resan. Vi accepterar dock inte det av S och MP nu föreslagna trafikexperimentet då det är allt för långtgående.

Utgångspunkten för trafiken och infrastrukturen måste alltid vara att den ska fungera i ängelholmarnas vardag. Därför föreslår Treklövern en annan väg för trafikens utveckling byggd på fyra viktiga principer:

  •  Det ska vara lätt att göra rätt i Ängelholm – hållbara trafikslag som buss och cykel ska uppmuntras och förstärkas. Vi är övertygade att människor vill göra smarta val om tillgängligheten är god och utbudet attraktivt.
  • Ett centrum tillgängligt för alla ängelholmare – alla boende i Ängelholms kommun ska garanteras tillgång till centrum. Det är särskilt viktigt för de ängelholmare som inte bor i stan.
  • Infrastrukturplaneringen måste utgå från människans behov – det tycks finnas en övertro till att politiker med kommunala beslut kan förändra ”oönskade” beteenden. Treklövern anser istället att infrastrukturen ska användas för att lösa problem i människors vardag.
  • Värna Ängelholms centrum som handelsplats – Ängelholms centrum är trevligt och har ett bra utbud av butiker, restauranger och kaféer. Stadens centrum måste ges goda förutsättningar även i framtiden med välfungerande och hållbar infrastruktur med god tillgänglighet.

Treklövern vill se ett Ängelholm där trafiken utvecklas så att den möjliggör både bostadsbyggande och ett levande centrum. Då måste framtidens trafiksystem vara funktionellt och ändamålsenligt med god tillgänglighet för alla i Ängelholms kommun. Kan vi kombinera detta med fler hållbara resor ges Ängelholms tätort möjlighet att utvecklas på ett balanserat sätt med respekt för såväl miljön som för ängelholmarnas möjligheter att få ihop livspusslet.

Robin Holmberg (M)
oppositionsråd

Liss Böcker Sellgren (C)
gruppledare

Lennart Engström (KD)
gruppledare

Sammanställning 2015

Till medlemmarna i Moderaterna i Ängelholms kommun

2015 var vårt första år i opposition. Det har varit ovant för alla oss kommunpolitiskt aktiva moderater. Vi lär oss dock hela tiden och utvecklas i vårt arbete för att vara en framåtsyftande opposition med sikte på att åter vinna väljarnas förtroende att leda Ängelholms kommun efter 2018. Glädjande är att våra ledord – ansvar, engagemang och framtidstro – tydligt genomsyrar Moderaternas arbete i nämnder, styrelser och beredningar. Vi står på ängelholmarnas sida!

För att illustrera vad vi åstadkommit det senaste året har jag ägnat lite tid åt att gå tillbaka och följa upp 2015. Jag kan konstatera att det var ett aktivt och händelserikt år där moderat och borgerlig politik skördade många framgångar i det osäkra parlamentariska läge som råder i kommunen. Jag har sammanställt lite statistik i den bifogade bilden samt ett urval av höjdpunkter från 2015. Vår främsta framgång är kanske att vi i Treklövern fick igenom vår Framtidsförklaring, dvs. det övergripande inriktningsdokumentet för mandatperioden. Detta utlöste på senvåren en mindre regeringskris med negativ media för S som följd. I övrigt har vi skrivit många motioner grundade i vårt valprogram och aktiva medlemmars hjärtefrågor, varav en stor andel sedan bifallits.

Bilden får gärna spridas i sociala medier och till andra intresserade ängelholmare. Jag vill också passa på att slå ett slag för våra välbesökta gruppmöten och hoppas att än fler medlemmar vill delta. Här kan alla medlemmar påverka vår politik och därmed också kommunens utveckling. Efter valet har vi ändrat gruppmötenas struktur med mer fokus på långsiktiga och viktiga frågor för kommunens utveckling. Välkommen med ditt deltagande och dina åsikter under 2016! Nästa gruppmöte äger rum den 8 februari klockan 19.00 på M-lokalen. Kaffe serveras från 18.30.

Med vänlig hälsning

Robin Holmberg

160118 Sammanställning 2015

Skär inte brett i välfärden (11/9)

Kommunens ekonomiska läge är bekymmersamt. Utvecklingen i omvärlden kombinerat med en god, men otillräcklig, befolkningsutveckling sätter Ängelholms kommuns ekonomi under hård press.

Situationen ska tas på stort allvar. Politik handlar om att våga prioritera och väga kostnader mot varandra i syfte att garantera mesta möjliga välfärd till lägsta kostnad för Ängelholms kommuninvånare.

Treklövern anser dock att S och EP:s försök att visa handlingskraft landar fel. De målar med alldeles för bred pensel och vill utreda vad konsekvenserna av att skära ned upp till fem procent i kommunens samtliga verksamheter skulle bli. Vi är säkra på att alla förstår vad konsekvenserna riskerar bli av en sådan nedskärning: färre händer i vården, större barngrupper i förskolan och sämre service på landsbygden.

Treklövern motsätter sig därför utredningen. Vi är övertygade om att den sprider stor oro i vår kommun – på skolor, på äldreboenden och i skötseln av allas våra gemensamma tillgångar. Den nya kommunledningen måste visa ledarskap i en ekonomiskt svår period, inte utreda sparbeting som slår brett mot välfärdens kärna.

Än mer anmärkningsvärd blir situationen när den ses i ljuset av att S och EP inför 2015 gjorde gemensam sak och höjde ängelholmarnas skatt med drygt 20 miljoner kronor. Istället för att stärka kommunens ekonomi satte de sprätt på pengarna och nu tycks nedskärningar vara den enda vägen.

Företrädare för kommunledningen vill ”sända en signal”. Det är vi övertygade om att de gör. Men det är fel signal. Ängelholm ska inte skära brett i välfärden. Genom en ansvarsfull ekonomisk politik byggd på fortsatt tillväxt med fler invånare och fler företag kan Ängelholm hamna på rätt köl igen.

Robin Holmberg (M)
oppositionsråd

Liss Böcker Sellgren (C)
gruppledare

Lennart Engström (KD)
gruppledare

Därför röstar vi på ett eget förslag i kväll

Treklövern-ledareI förra veckan kommenterade jag Socialdemokraternas framtidsförklaring. Tyvärr lämnade den lite att önska. Treklövern kommer därför att på kvällens sammanträde lägga fram ett eget förslag till framtidsförklaring. Nedan förklarar Treklöverns gruppledare bakgrunden till detta.

På kommunstyrelsens sammanträde den 13 maj framlade Socialdemokraterna sitt förslag till framtidsförklaring för Ängelholms kommun. Treklövern valde vid det tillfället att avstå från att delta i beslutet i avvaktan på kommunfullmäktige. Framtidsförklaring som form infördes av Alliansen som övergripande politiskt ramverk/idéinriktning och ligger till grund för Ängelholms kommuns målarbete inom samtliga nämnder och därmed även dess verksamheter.

Det gör antagandet av en framtidsförklaring till ett av de viktigaste politiska besluten under mandatperioden, i viss mån viktigare än de budgetar som läggs under samma tid. Den viljeinriktning som framtidsförklaringen stakar ut anslår tonen för i vilken riktning Ängelholm ska utvecklas den kommande mandatperioden. I ett sådant beslut är det rimligt att alla partier var för sig eller i parlamentariska samarbeten lägger fram sina egna visioner och därefter underställer dem kommunfullmäktiges beslut.

Vi kan konstatera att den Socialdemokratiska framtidsförklaringen är ganska allmänt hållen och ger få svar i viktiga strategiska frågor. En övergripande politisk viljeinriktning bör ge vägledning i det målarbete som ska genomföras för kommande år. Här anser vi att det nya styret misslyckats.

Socialdemokraterna har dessutom valt att styra i minoritet utan stadigvarande politisk samverkan med andra partier. Denna S-minoritet är därmed inte den största minoriteten i kommunfullmäktige: det är Treklövern. Att partier eller partikonstellationer styr i minoritet är i sig inget konstigt, men det bygger på att det inför varje politiskt beslut skapas ett parlamentariskt underlag som antingen är i majoritet eller i största minoritet. Så tycks inte ha skett i utarbetandet av Socialdemokraternas framtidsförklaring.

Mot denna bakgrund väljer därför Treklövern att lägga fram ett eget förslag till övergripande mål- och idédokument för mandatperioden 2015-2018.

Treklövern föreslår därför kommunfullmäktige besluta:

att anta Treklöverns förslag till framtidsförklaring 2015-2018

Läs förslaget här!

Nu är det upp till bevis (NST 30/1)

Ängelholms kommun är attraktiv att bo och leva i. Det vet vi som bor här, men även andra upptäcker det och flyttar hit. Gott boende i hela kommunen, mysigt centrum, naturen och de långa stränderna skapar livskvalitet som lockar fler. Det medför bland annat ökade skatteintäkter och möjliggör fortsatt utveckling av den kommunala servicen, utan att behöva höja skatten.

Denna utveckling har dock inte skett av sig självt. Ängelholm har växt genom en målmedveten politik som gett nya bostäder, både i centrum och i tätorterna. Potentialen att fortsätta utveckla Ängelholm till en av Sveriges bästa boendekommuner är fortsatt stor. Just nu pågår exempelvis planeringen av nya bostadsområden i södra och norra Ängelholm. Det är viktiga projekt som lägger grunden för kommunens framtida utveckling.

Samtidigt finns ett högaktuellt område där planeringen sedan valet i höstas står still: stationsområdet och Scantomten. Detta område har potential att erbjuda attraktivt, miljövänligt och centrumnära boende med goda kommunikationer och borde rimligtvis vara högprioriterat även för den nya majoriteten.

Att bebygga stationsområdet är dock inte helt problemfritt. Socialdemokraterna har i flera år duckat för frågan om trafiken vid en utbyggnad av stationsområdet och mer eller mindre konstaterat att det nog går att lösa ändå.

Treklövern menar därför att det är upp till bevis för Socialdemokraterna och den nya majoriteten. Vi uppmanar Lars Nyander (S) att återuppta det viktiga detaljplanearbetet för stationsområdet och Scantomten så att den positiva befolkningsutvecklingen inte stannar av. Om Socialdemokraterna inte tar sitt ansvar kommer Treklövern att tvingas agera i nämnder och styrelser för att planeringen ska fortskrida.

Robin Holmberg (M)
oppositionsråd

Liss Böcker Sellgren (C)
gruppledare

Lennart Engström (KD)
gruppledare