Sätt dig vid förhandlingsbordet, Nyander!

PRESSMEDDELANDE 2016-03-18

På måndag 21 mars behandlar kommunfullmäktige i Ängelholm frågan om ny spårpassage vid järnvägen i Stationsområdet. Valet står mellan en ”supertunnel” för 105 miljoner kronor, varav Ängelholms kommun får betalar 82 miljoner, eller en spårövergång till en totalkostnad om 26 miljoner kronor (kommunen får då betalar merkostnaden om 3 miljoner). Treklövern uppmanar nu kommunstyrelsens ordförande att sätta sig vid förhandlingsbordet så att vi gemensamt kan hitta en lösning.Treklövern ledare

Efter att frågan om spårpassage behandlats i den styrgrupp som bildats på Treklöverns initiativ för att stödja och leda utvecklingen av Stationsområdet har en olycklig politisk låsning uppkommit där S och Treklövern står mycket långt ifrån varandra. Om Socialdemokraterna trots allt väljer att driva igenom sitt förslag kommer det att kosta Ängelholms skattebetalare minst 82 miljoner kronor.

I samtal med ängelholmare och genom att följa diskussioner på sociala medier kan Treklövern konstatera att det finns ett motstånd mot den av S föreslagna spårpassagen. De främsta argumenten som förs fram handlar om den höga kostnaden och om att en undergång uppfattas som mer otrygg.

Den 9 mars uppmanade därför Treklöverns gruppledare gemensamt i en insändare Socialdemokraterna att ompröva sitt ställningstagande. S tycks dock fortsatt förorda den dyra spårundergången. Givet Trafikverkets tidplan för Västkustbanans utbyggnad kommer beslutet inte kunna ändras utan binder upp Ängelholms kommun för lång tid, in i nästa mandatperiod. Det vore därför smakfullt med en lösning som kan accepteras av såväl majoriteten som oppositionen.

Treklövern bjuder därför in kommunstyrelsens ordförande Lars Nyander (S) till att sätta sig vid förhandlingsbordet:

– På måndag riskerar Ängelholms fullmäktige att fatta ett olyckligt beslut. Vi ser att förslaget med en undergång är både dyrt och passar dåligt in i den framtida utvecklingen av Ängelholms stationsområde. Låt oss därför släppa prestigen och sätta oss ner och förhandla om en alternativ lösning, säger Robin Holmberg (M), oppositionsråd.

Stationsområdet är Ängelholms nästa stora utvecklingsprojekt. Utvecklingen kommer främst att ske nord och nordost om dagens stationsbyggnad och Sockerbrukskvarteren. Treklövern anser det därför vara intressant att diskutera om en billigare och mer rättplacerad spårundergång går att skapa norr om stationshuset samtidigt som Järnvägstunneln behålls i söder och en bro byggs över spåren för tågresenärer. På så sätt kan både Socialdemokraternas och Treklöverns respektive förslag rymmas i en attraktiv helhet.

Treklövern utgår därför från att Lars Nyander (S) skyndsamt kallar ihop ett möte för förhandlingar.

Mer information:
Robin Holmberg (M), oppositionsråd

Undergången måste stoppas (NST 9/3)

Socialdemokraterna och Engelholmspartiet vill bygga en ”supertunnel” under spåren på stationsområdet i Ängelholm. Totalkostnaden beräknas, med stor osäkerhet, till 105 miljoner kronor. Av detta får kommunen stå för 82 miljoner kronor.

Diskussionen om hur vi ska ta oss förbi spåren i framtiden kommer av Trafikverkets utbyggnad av dubbelspår på hela Västkustbanan. I samband med detta ska den otrygga bompassagen på Ängelholms station byggas bort. Trafikverket bekostar en spårövergång till en fastställd kostnad om 23 miljoner kronor, liknande de på stationerna i Barkåkra och Förslöv.
Kommunen har i detta läge utrett möjliga alternativ till standardlösningen. När stationsområdet nu ska utvecklas är det viktigt att järnvägens utbyggnad passar in i den miljö och den nya stadsbild vi vill skapa.

Treklövern har efter noga övervägande fastnat för en snedställd spårövergång till en kommunal merkostnad om tre miljoner kronor med utsikt mot staden och mot Kronoskogen.
Vi ser detta som det mest attraktiva, mest kostnadseffektiva och tryggaste alternativet. Samtidigt bidrar det med stadsmässighet och markerar för resenärer att de kommit fram till vår stad. Att befintlig infrastruktur – Järnvägstunneln till Järnvägsmuseet och Kronoskogen – dessutom behålls och förbättras är positiva bieffekter.

Mot detta förslag står S och EP:s huvudlösa förslag om en supertunnel. I en värld där resurserna är obegränsade hade kanske detta alternativ kunnat övervägas. Treklövern ser dock att det finns många andra behov i vår kommun som är långt mer angelägna. Vi vet exempelvis att kommunen kommer att behöva renovera biblioteket, bygga förskolor, renovera Stadshuset och göra insatser för att skydda stränderna. Dessutom finns önskemål om en renoverad Parkskola, scener och lokaler för kulturen och mycket mer. Treklövern anser helt enkelt att en supertunnel för 82 kommunala miljoner är fel prioritering.

Vi utgår därför från att S tar förnuftet till fånga och stoppar sin undergång.

Robin Holmberg (M)
oppositionsråd

Liss Böcker Sellgren (C)
gruppledare

Lennart Engström (KD)
gruppledare

Sammanställning 2015

Till medlemmarna i Moderaterna i Ängelholms kommun

2015 var vårt första år i opposition. Det har varit ovant för alla oss kommunpolitiskt aktiva moderater. Vi lär oss dock hela tiden och utvecklas i vårt arbete för att vara en framåtsyftande opposition med sikte på att åter vinna väljarnas förtroende att leda Ängelholms kommun efter 2018. Glädjande är att våra ledord – ansvar, engagemang och framtidstro – tydligt genomsyrar Moderaternas arbete i nämnder, styrelser och beredningar. Vi står på ängelholmarnas sida!

För att illustrera vad vi åstadkommit det senaste året har jag ägnat lite tid åt att gå tillbaka och följa upp 2015. Jag kan konstatera att det var ett aktivt och händelserikt år där moderat och borgerlig politik skördade många framgångar i det osäkra parlamentariska läge som råder i kommunen. Jag har sammanställt lite statistik i den bifogade bilden samt ett urval av höjdpunkter från 2015. Vår främsta framgång är kanske att vi i Treklövern fick igenom vår Framtidsförklaring, dvs. det övergripande inriktningsdokumentet för mandatperioden. Detta utlöste på senvåren en mindre regeringskris med negativ media för S som följd. I övrigt har vi skrivit många motioner grundade i vårt valprogram och aktiva medlemmars hjärtefrågor, varav en stor andel sedan bifallits.

Bilden får gärna spridas i sociala medier och till andra intresserade ängelholmare. Jag vill också passa på att slå ett slag för våra välbesökta gruppmöten och hoppas att än fler medlemmar vill delta. Här kan alla medlemmar påverka vår politik och därmed också kommunens utveckling. Efter valet har vi ändrat gruppmötenas struktur med mer fokus på långsiktiga och viktiga frågor för kommunens utveckling. Välkommen med ditt deltagande och dina åsikter under 2016! Nästa gruppmöte äger rum den 8 februari klockan 19.00 på M-lokalen. Kaffe serveras från 18.30.

Med vänlig hälsning

Robin Holmberg

160118 Sammanställning 2015

Ett ovärdigt hattande (NST 8/6)

Vintern 2014 fattade kultur- och fritidsnämnden beslut i stor politisk enighet om ett konstverk i samband med firandet av Ängelholms 500-årsjubileum. Beslutet togs efter två års brett och seriöst arbete i nämnden. Endast S var emot.

Konstverket var tänkt att bli ett minnesmärke över Ängelholms historia och över märkesåret 2016. Något som skapade stolthet för Ängelholm och något att samla nuvarande och kommande generationer ängelholmare kring. Inriktningen var tydlig, men samtidigt öppen för konstnärlig frihet och kreativitet. Platsen var Tingstorget. Det konstnärliga intrycket var markbunden konst – tillgänglig för alla. Inriktningen var att fånga Ängelholms själ.

Så tog Socialdemokraterna makten i Ängelholms kommun. Då var det uppenbarligen viktigt att visa politisk makt och riva upp tidigare beslut. Detta trots en retorik som talade om samarbete och vikten av bred politisk förankring.

Platsen ansågs vara fel. Det konstnärliga uttrycket var fel. EP hävdade felaktigt att pengarna inte fanns i budgeten. Vad ville då S och EP ha istället? Vi fick inget svar.

Två månader senare återkommer styret med ett förslag som innebär samma plats, samma pengar, dock utan en tydlig önskan om vilket konstnärligt uttryck konstverket ska ha. Två månader av viktig tid för att förverkliga projektet har gått till spillo i en ren maktdemonstration. S och EP:s förslag blev till slut likvärdigt det tidigare, men mindre tydligt och med mindre utrymme för konstnärlig frihet.

S och EP:s hattande i frågan var alltså onödigt. Vi kan inte tolka det på annat sätt än att kortsiktiga segrar och viljan att tvunget få sin vilja igenom är viktigare än den breda politiska samsyn S talat så varmt om. Konstverket riskerar nu att antingen inte blir klart till jubileumsdagen 2016 eller i värsta fall blir ett hastverk.

Det är inte ett värdigt sätt att minnas Ängelholms historia.

Robin Holmberg (M)
oppositionsråd

Liss Böcker Sellgren (C)
gruppledare

Lennart Engström (KD)
gruppledare

Därför röstar vi på ett eget förslag i kväll

Treklövern-ledareI förra veckan kommenterade jag Socialdemokraternas framtidsförklaring. Tyvärr lämnade den lite att önska. Treklövern kommer därför att på kvällens sammanträde lägga fram ett eget förslag till framtidsförklaring. Nedan förklarar Treklöverns gruppledare bakgrunden till detta.

På kommunstyrelsens sammanträde den 13 maj framlade Socialdemokraterna sitt förslag till framtidsförklaring för Ängelholms kommun. Treklövern valde vid det tillfället att avstå från att delta i beslutet i avvaktan på kommunfullmäktige. Framtidsförklaring som form infördes av Alliansen som övergripande politiskt ramverk/idéinriktning och ligger till grund för Ängelholms kommuns målarbete inom samtliga nämnder och därmed även dess verksamheter.

Det gör antagandet av en framtidsförklaring till ett av de viktigaste politiska besluten under mandatperioden, i viss mån viktigare än de budgetar som läggs under samma tid. Den viljeinriktning som framtidsförklaringen stakar ut anslår tonen för i vilken riktning Ängelholm ska utvecklas den kommande mandatperioden. I ett sådant beslut är det rimligt att alla partier var för sig eller i parlamentariska samarbeten lägger fram sina egna visioner och därefter underställer dem kommunfullmäktiges beslut.

Vi kan konstatera att den Socialdemokratiska framtidsförklaringen är ganska allmänt hållen och ger få svar i viktiga strategiska frågor. En övergripande politisk viljeinriktning bör ge vägledning i det målarbete som ska genomföras för kommande år. Här anser vi att det nya styret misslyckats.

Socialdemokraterna har dessutom valt att styra i minoritet utan stadigvarande politisk samverkan med andra partier. Denna S-minoritet är därmed inte den största minoriteten i kommunfullmäktige: det är Treklövern. Att partier eller partikonstellationer styr i minoritet är i sig inget konstigt, men det bygger på att det inför varje politiskt beslut skapas ett parlamentariskt underlag som antingen är i majoritet eller i största minoritet. Så tycks inte ha skett i utarbetandet av Socialdemokraternas framtidsförklaring.

Mot denna bakgrund väljer därför Treklövern att lägga fram ett eget förslag till övergripande mål- och idédokument för mandatperioden 2015-2018.

Treklövern föreslår därför kommunfullmäktige besluta:

att anta Treklöverns förslag till framtidsförklaring 2015-2018

Läs förslaget här!

En stark opposition för Ängelholms bästa (NST 23/5)

Hösten 2014 bildade Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna tillsammans Treklövern. Idén är enkel: vi får mer politiskt inflytande och kan genomföra mer av den politik våra väljare röstat på om vi samarbetar. Det gäller särskilt i ett läge där politiken i Ängelholm präglas av ett oklart parlamentariskt läge och ett nytt styre som gjort icke-samarbete till politisk doktrin.

När vi nu ser tillbaka på de sju första månaderna med Treklövern kan det konstateras att denna idé var rätt. Genom att tillsammans diskutera, ge och ta, kompromissa och finna lösningar – grunderna i demokrati – har vi kunnat få igenom många av våra förslag och idéer.

Under vintern och våren har Treklövern till exempel skapat majoritet för att återuppta arbetet med det viktiga statsutvecklingsprojektet Stationsområdet. Vi har även fått igenom fyra konkreta förslag för bättre myndighetsutövning gentemot företag och enskilda ängelholmare samt en motion om ett giftfritt Ängelholm. Vi har kunnat stoppa dåligt genomarbetade ärenden med oklara konsekvenser och finansiering samt hindrat direkta inskränkningar av enskilda ängelholmares äganderätt.

Vi tänker dock inte nöja oss med det utan kommer arbeta vidare för Ängelholms bästa. I en demokrati behövs en aktiv opposition. Under mandatperioden kommer vi därför möta väljarna för att diskutera viktiga frågor av olika slag. I dag, lördag, finns Treklövern gemensamt på Stortorget för att prata äldrepolitik med ängelholmarna. Omsorg när den behövs och livskvalitet för äldre i bredare bemärkelse är viktiga frågor som engagerar många. Här står Ängelholms kommun inför en rad utmaningar. Välkommen att bidra med dina förslag, synpunkter och erfarenheter.

Robin Holmberg (M)
oppositionsråd

Liss Böcker Sellgren (C)
gruppledare

Lennart Engström (KD)
gruppledare